[Java 8] Chuyển đổi List thành Map

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách chuyển List thành Map trong Java 8

Một số ví dụ về làm thế nào để chuyển đổi từ một List của môt Object sang một Map và làm thế nào để xử lý khóa trùng.

Hosting.java
Java:
package com.mkyong.java8

public class Hosting {

  private int Id;
  private String name;
  private long websites;

  public Hosting(int id, String name, long websites) {
    Id = id;
    this.name = name;
    this.websites = websites;
  }

  //getters, setters and toString()
}
1. Chuyển List thành Map với Collectors.toMap()
Tạo một List các đối tượng Hosting, và sử dụng Collectors.toMap để chuyển nó sang Map.

TestListMap.java
Java:
package com.mkyong.java8

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.stream.Collectors;

public class TestListMap {

  public static void main(String[] args) {

    List<Hosting> list = new ArrayList<>();
    list.add(new Hosting(1, "liquidweb.com", 80000));
    list.add(new Hosting(2, "linode.com", 90000));
    list.add(new Hosting(3, "digitalocean.com", 120000));
    list.add(new Hosting(4, "aws.amazon.com", 200000));
    list.add(new Hosting(5, "mkyong.com", 1));

    // key = id, value - websites
    Map<Integer, String> result1 = list.stream().collect(
        Collectors.toMap(Hosting::getId, Hosting::getName));

    System.out.println("Result 1 : " + result1);

    // key = name, value - websites
    Map<String, Long> result2 = list.stream().collect(
        Collectors.toMap(Hosting::getName, Hosting::getWebsites));

    System.out.println("Result 2 : " + result2);

    // Same with result1, just different syntax
    // key = id, value = name
    Map<Integer, String> result3 = list.stream().collect(
        Collectors.toMap(x -> x.getId(), x -> x.getName()));

    System.out.println("Result 3 : " + result3);
  }
}
Kết quả
Code:
Result 1 : {1=liquidweb.com, 2=linode.com, 3=digitalocean.com, 4=aws.amazon.com, 5=mkyong.com}
Result 2 : {liquidweb.com=80000, mkyong.com=1, digitalocean.com=120000, aws.amazon.com=200000, linode.com=90000}
Result 3 : {1=liquidweb.com, 2=linode.com, 3=digitalocean.com, 4=aws.amazon.com, 5=mkyong.com}
2. Chuyển List thành Map và xử lý vấn đề trùng khóa (Duplicated Key)
2.1 Chạy đoạn code bên dưới, và sẽ bị quăng ra lỗi trùng khóa.

TestDuplicatedKey.java
Java:
package com.mkyong.java8;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.stream.Collectors;

public class TestDuplicatedKey {

  public static void main(String[] args) {

    List<Hosting> list = new ArrayList<>();
    list.add(new Hosting(1, "liquidweb.com", 80000));
    list.add(new Hosting(2, "linode.com", 90000));
    list.add(new Hosting(3, "digitalocean.com", 120000));
    list.add(new Hosting(4, "aws.amazon.com", 200000));
    list.add(new Hosting(5, "mkyong.com", 1));
   
    list.add(new Hosting(6, "linode.com", 100000)); // new line

    // key = name, value - websites , but the key 'linode' is duplicated!?
    Map<String, Long> result1 = list.stream().collect(
        Collectors.toMap(Hosting::getName, Hosting::getWebsites));

    System.out.println("Result 1 : " + result1);

  }
}
Kết quả: Thông báo lỗi trả về sẽ gâp hiểu lầm nhỏ cho người đọc, nó hiển thị “linode” thay vì giá trị của khóa.
Code:
Exception in thread "main" java.lang.IllegalStateException: Duplicate key 90000
  at java.util.stream.Collectors.lambda$throwingMerger$0(Collectors.java:133)
  at java.util.HashMap.merge(HashMap.java:1245)
  //...
2.2 Để giải quyết lỗi trùng khóa bên trên, chuyển qua mergeFunction giống thế này:

Java:
Map<String, Long> result1 = list.stream().collect(
        Collectors.toMap(Hosting::getName, Hosting::getWebsites,
            (oldValue, newValue) -> oldValue
        )
    );
Kết quả
Code:
Result 1 : {..., aws.amazon.com=200000, linode.com=90000}
Code:
Ghi chú
(oldValue, newValue) -> oldValue ==> nếu khóa bị trùng, bạn có thể chọn Khóa củ hoặc khóa mới?
3.3 Thử lại với trường hợp chọn khóa mới

Java:
 Map<String, Long> result1 = list.stream().collect(
        Collectors.toMap(Hosting::getName, Hosting::getWebsites,
            (oldValue, newValue) -> newvalue
        )
    );
Kết quả
Code:
Result 1 : {..., aws.amazon.com=200000, linode.com=100000}
3. Chuyển List thành Map với Sort & Collect

TestSortCollect.java
Java:
package com.mkyong.java8;

import java.util.*;
import java.util.stream.Collectors;

public class TestSortCollect {

  public static void main(String[] args) {

    List<Hosting> list = new ArrayList<>();
    list.add(new Hosting(1, "liquidweb.com", 80000));
    list.add(new Hosting(2, "linode.com", 90000));
    list.add(new Hosting(3, "digitalocean.com", 120000));
    list.add(new Hosting(4, "aws.amazon.com", 200000));
    list.add(new Hosting(5, "mkyong.com", 1));
    list.add(new Hosting(6, "linode.com", 100000));

    //example 1
    Map result1 = list.stream()
        .sorted(Comparator.comparingLong(Hosting::getWebsites).reversed())
        .collect(
            Collectors.toMap(
                Hosting::getName, Hosting::getWebsites, // key = name, value = websites
                (oldValue, newValue) -> oldValue,    // if same key, take the old key
                LinkedHashMap::new           // returns a LinkedHashMap, keep order
            ));

    System.out.println("Result 1 : " + result1);

  }
}
Kết quả
Code:
Result 1 : {aws.amazon.com=200000, digitalocean.com=120000, linode.com=100000, liquidweb.com=80000, mkyong.com=1}
Lưu ý. Trong ví dụ trên, stream được sắp xếp trước collect, vì thế “linode.com=100000” trở thành “oldValue’.


Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :)

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/java8/java-8-convert-list-to-map
 
Sửa lần cuối:

Bình luận