[Hibernate] Xử lý Transaction trong hibernate

Trong Hibernate, quản lý transaction khá chuẩn, chỉ cần nhớ khi exception được ném ra của Hibernate là FATAL, phải roll back và đóng transaction ngay lập tức.

Đây là mẫu transaction trong hibernate:

Java:
Session session = null;
Transaction tx = null;

try{
  session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();
  tx = session.beginTransaction();
  tx.setTimeout(5);

  //doSomething(session);

  tx.commit();


}catch(RuntimeException e){
  try{
    tx.rollback();
  }catch(RuntimeException rbe){
    log.error("Couldn’t roll back transaction", rbe);
  }
  throw e;
}finally{
  if(session!=null){
    session.close();
  }
}

Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :D

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/hibernate/hibernate-transaction-handle-example/
 

Bình luận