[Hibernate] Struts + Spring + Hibernate

Download source code Struts 1.x + Spring + Hibernate – Struts-Spring-Hibernate-Example.zip

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ tạo ứng dụng web quản lí khách hàng đơn giản. Dùng Maven để quản lý project, Struts 1.x là web framework, Spring là dependency injection framework và Hibernate là database ORM framework.

Kiến trúc tích hợp tổng thể thì giống như bên dưới:

Code:
Struts (Web page) <---> Spring DI <--> Hibernate (DAO) <---> Database
Để tích hợp tất cả kỹ thuật với nhau, bạn phải:
 1. Tích hợp Spring với Hibernate với class “LocalSessionFactoryBean" của Spring.
 2. Tích hợp Spring với Struts bằng plug-in có sẵn trong Spring để support Struts là “ContextLoaderPlugIn“.

1. Cấu trúc Project
Đây là cấu trúc sau cùng của project này.
struts-spring-hibernate-1.jpg

struts-spring-hibernate-2.jpg2. Table script
Tạo table customer để lưu thông tin chi tiết của khách hàng.

SQL:
DROP TABLE IF EXISTS `mkyong`.`customer`;
CREATE TABLE `mkyong`.`customer` (
 `CUSTOMER_ID` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `NAME` varchar(45) NOT NULL,
 `ADDRESS` varchar(255) NOT NULL,
 `CREATED_DATE` datetime NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`CUSTOMER_ID`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT CHARSET=utf8;

3. Maven
Mặc định cho tất cả Struts, Spring and Hibernate dependency trong pom.xml.

pom.xml
XML:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>com.mkyong.common</groupId>
 <artifactId>StrutsSpringExample</artifactId>
 <packaging>war</packaging>
 <version>1.0-SNAPSHOT</version>
 <name>StrutsExample Maven Webapp</name>
 <url>http://maven.apache.org</url>

 <repositories>
   <repository>
     <id>Java.Net</id>
     <url>http://download.java.net/maven/2/</url>
   </repository>

  <repository>
    <id>JBoss repository</id>
    <url>http://repository.jboss.com/maven2/</url>
  </repository>

 </repositories>

 <dependencies>

    <!-- Spring framework -->
  <dependency>
   <groupId>org.springframework</groupId>
   <artifactId>spring</artifactId>
   <version>2.5.6</version>
  </dependency>

    <dependency>
   <groupId>org.springframework</groupId>
   <artifactId>spring-web</artifactId>
   <version>2.5.6</version>
  </dependency>

  <dependency>
   <groupId>org.springframework</groupId>
   <artifactId>spring-struts</artifactId>
   <version>2.0.8</version>
  </dependency>

    <!-- J2EE library -->
  <dependency>
   <groupId>javax</groupId>
   <artifactId>javaee-api</artifactId>
   <version>6.0</version>
  </dependency>

    <!-- Unit Test -->
    <dependency>
     <groupId>junit</groupId>
     <artifactId>junit</artifactId>
     <version>3.8.1</version>
     <scope>test</scope>
    </dependency>

    <!-- Struts 1.3 framework -->
    <dependency>
     <groupId>org.apache.struts</groupId>
   <artifactId>struts-core</artifactId>
     <version>1.3.10</version>
    </dependency>

    <dependency>
     <groupId>org.apache.struts</groupId>
   <artifactId>struts-taglib</artifactId>
     <version>1.3.10</version>
    </dependency>

    <dependency>
     <groupId>org.apache.struts</groupId>
   <artifactId>struts-extras</artifactId>
     <version>1.3.10</version>
    </dependency>
...

4. Hibernate
Không cần cấu hình quá nhiều trong Hibernate, chỉ khai báo 1 file customer XML mapping và model.

Customer.hbm.xml
XML:
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd">
<hibernate-mapping>
  <class name="com.mkyong.customer.model.Customer"
    table="customer" catalog="mkyong">

    <id name="customerId" type="long">
      <column name="CUSTOMER_ID" />
      <generator class="identity" />
    </id>
    <property name="name" type="string">
      <column name="NAME" length="45" not-null="true" />
    </property>
    <property name="address" type="string">
      <column name="ADDRESS" not-null="true" />
    </property>
    <property name="createdDate" type="timestamp">
      <column name="CREATED_DATE" length="19" not-null="true" />
    </property>
  </class>
</hibernate-mapping>
Customer.java
Java:
package com.mkyong.customer.model;

import java.util.Date;

public class Customer implements java.io.Serializable {

  private long customerId;
  private String name;
  private String address;
  private Date createdDate;

  //getter and setter methods

}

5. Spring
Khai báo Spring beans cho Business Object (BO) và Data Access Object (DAO). Class DAO (CustomerDaoImpl.java) extends class "HibernateDaoSupport" của Spring để dễ dàng sử dụng các method của Hibernate.

CustomerBean.xml
XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
  http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd">

    <bean id="customerBo"
        class="com.mkyong.customer.bo.impl.CustomerBoImpl" >
      <property name="customerDao" ref="customerDao" />
    </bean>

    <bean id="customerDao"
        class="com.mkyong.customer.dao.impl.CustomerDaoImpl" >
      <property name="sessionFactory" ref="sessionFactory"></property>
    </bean>

</beans>
CustomerBo.java
Java:
package com.mkyong.customer.bo;

import java.util.List;

import com.mkyong.customer.model.Customer;

public interface CustomerBo{

  void addCustomer(Customer customer);

  List<Customer> findAllCustomer();

}
CustomerBoImpl.java
Java:
package com.mkyong.customer.bo.impl;

import java.util.List;

import com.mkyong.customer.bo.CustomerBo;
import com.mkyong.customer.dao.CustomerDao;
import com.mkyong.customer.model.Customer;

public class CustomerBoImpl implements CustomerBo{

  CustomerDao customerDao;

  public void setCustomerDao(CustomerDao customerDao) {
    this.customerDao = customerDao;
  }

  public void addCustomer(Customer customer){

    customerDao.addCustomer(customer);

  }

  public List<Customer> findAllCustomer(){

    return customerDao.findAllCustomer();
  }
}
CustomerDao.java
Java:
package com.mkyong.customer.dao;

import java.util.List;

import com.mkyong.customer.model.Customer;

public interface CustomerDao{

  void addCustomer(Customer customer);

  List<Customer> findAllCustomer();

}
CustomerDaoImpl.java
Java:
package com.mkyong.customer.dao.impl;

import java.util.Date;
import java.util.List;

import com.mkyong.customer.dao.CustomerDao;
import com.mkyong.customer.model.Customer;
import org.springframework.orm.hibernate3.support.HibernateDaoSupport;

public class CustomerDaoImpl extends
    HibernateDaoSupport implements CustomerDao{

  public void addCustomer(Customer customer){

    customer.setCreatedDate(new Date());
    getHibernateTemplate().save(customer);

  }

  public List<Customer> findAllCustomer(){

    return getHibernateTemplate().find("from Customer");

  }
}

6. Spring + Hibernate
Khai báo thông tin database và tích hợp Spring với Hibernate thông qua “LocalSessionFactoryBean“.

database.properties
Code:
jdbc.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver
jdbc.url=jdbc:mysql://localhost:3306/mkyong
jdbc.username=root
jdbc.password=password
DataSource.xml
XML:
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd">

<bean
  class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer">
  <property name="location">
   <value>WEB-INF/classes/config/database/properties/database.properties</value>
  </property>
</bean>

 <bean id="dataSource"
     class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
  <property name="driverClassName" value="${jdbc.driverClassName}" />
  <property name="url" value="${jdbc.url}" />
  <property name="username" value="${jdbc.username}" />
  <property name="password" value="${jdbc.password}" />
 </bean>

</beans>
HibernateSessionFactory.xml
XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd">

<!-- Hibernate session factory -->
<bean id="sessionFactory"
   class="org.springframework.orm.hibernate3.LocalSessionFactoryBean">

  <property name="dataSource">
   <ref bean="dataSource"/>
  </property>

  <property name="hibernateProperties">
    <props>
     <prop key="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</prop>
     <prop key="hibernate.show_sql">true</prop>
    </props>
  </property>

  <property name="mappingResources">
  <list>
     <value>com/mkyong/customer/hibernate/Customer.hbm.xml</value>
  </list>
   </property>

</bean>
</beans>
SpringBeans.xml
XML:
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd">

  <!-- Database Configuration -->
  <import resource="config/database/spring/DataSource.xml"/>
  <import resource="config/database/spring/HibernateSessionFactory.xml"/>

  <!-- Beans Declaration -->
  <import resource="com/mkyong/customer/spring/CustomerBean.xml"/>

</beans>

7. Struts + Spring
Để tích hợp Spring với Struts, cần đăng ký một Spring’s build-in Struts plug-in “ContextLoaderPlugIn” trong file struts-config.xml. Trong class Action, exteds class “ActionSupport” của Spring và có thể lấy Spring bean thông qua getWebApplicationContext().

AddCustomerAction.java
Java:
package com.mkyong.customer.action;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.apache.commons.beanutils.BeanUtils;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.action.ActionForward;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;
import org.springframework.web.struts.ActionSupport;

import com.mkyong.customer.bo.CustomerBo;
import com.mkyong.customer.form.CustomerForm;
import com.mkyong.customer.model.Customer;

public class AddCustomerAction extends ActionSupport{

public ActionForward execute(ActionMapping mapping,ActionForm form,
  HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)
    throws Exception {

  CustomerBo customerBo =
    (CustomerBo) getWebApplicationContext().getBean("customerBo");

  CustomerForm customerForm = (CustomerForm)form;
  Customer customer = new Customer();

  //copy customerform to model
  BeanUtils.copyProperties(customer, customerForm);

  //save it
  customerBo.addCustomer(customer);

  return mapping.findForward("success");

 }
}
ListCustomerAction.java
Java:
package com.mkyong.customer.action;

import java.util.List;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.action.ActionForward;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;
import org.apache.struts.action.DynaActionForm;
import org.springframework.web.struts.ActionSupport;

import com.mkyong.customer.bo.CustomerBo;
import com.mkyong.customer.model.Customer;

public class ListCustomerAction extends ActionSupport{

 public ActionForward execute(ActionMapping mapping,ActionForm form,
  HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)
    throws Exception {

  CustomerBo customerBo =
   (CustomerBo) getWebApplicationContext().getBean("customerBo");

  DynaActionForm dynaCustomerListForm = (DynaActionForm)form;

  List<Customer> list = customerBo.findAllCustomer();

  dynaCustomerListForm.set("customerList", list);

  return mapping.findForward("success");

 }
}
CustomerForm.java
Java:
package com.mkyong.customer.form;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import org.apache.struts.action.ActionErrors;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;
import org.apache.struts.action.ActionMessage;

public class CustomerForm extends ActionForm {

  private String name;
  private String address;

  //getter and setter, basic validation

}
Customer.properties
Code:
#customer module label message
customer.label.name = Name
customer.label.address = Address

customer.label.button.submit = Submit
customer.label.button.reset = Reset

#customer module error message
customer.err.name.required = Name is required
customer.err.address.required = Address is required
add_customer.jsp
HTML:
<%@taglib uri="http://struts.apache.org/tags-html" prefix="html"%>
<%@taglib uri="http://struts.apache.org/tags-bean" prefix="bean"%>

<html>
<head>
</head>
<body>
<h1>Struts + Spring + Hibernate example</h1>

<h2>Add Customer</h2>
<div style="color:red">
  <html:errors/>
</div>

<html:form action="/AddCustomer.do">

<div style="padding:16px">
  <div style="float:left;width:100px;">
    <bean:message key="customer.label.name" /> :
  </div>

  <html:text property="name" size="40" maxlength="20"/>
</div>

<div style="padding:16px">
  <div style="float:left;width:100px;">
    <bean:message key="customer.label.address" /> :
  </div>

  <html:textarea property="address" cols="50" rows="10"/>
</div>

<div style="padding:16px">
  <div style="float:left;padding-right:8px;">
    <html:submit>
       <bean:message key="customer.label.button.submit" />
    </html:submit>
  </div>
  <html:reset>
     <bean:message key="customer.label.button.reset" />
   </html:reset>
</div>

</html:form>

</body>
</html>
list_customer.jsp
HTML:
<%@taglib uri="http://struts.apache.org/tags-html" prefix="html"%>
<%@taglib uri="http://struts.apache.org/tags-bean" prefix="bean"%>
<%@taglib uri="http://struts.apache.org/tags-logic" prefix="logic"%>

<html>
<head>
</head>
<body>
<h1>Struts + Spring + Hibernate example</h1>

<h2>List All Customers</h2>

<table border="1">
<tr><td>Customer Name</td><td>Address</td></tr>

<logic:iterate id="customer" name="dynaCustomerListForm" property="customerList">
<tr>  
<td><bean:write name="customer" property="name"/></td>
<td><bean:write name="customer" property="address"/></td>
</tr>
</logic:iterate>

</table>

<br/>
<br/>
<html:link action="/AddCustomerPage.do">Add Customer</html:link>

</body>
</html>
struts-config.xml
XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE struts-config PUBLIC
"-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 1.3//EN"
"http://jakarta.apache.org/struts/dtds/struts-config_1_3.dtd">

<struts-config>

  <form-beans>
    <form-bean name="customerForm"
       type="com.mkyong.customer.form.CustomerForm" />

    <form-bean name="dynaCustomerListForm"
       type="org.apache.struts.action.DynaActionForm">
       <form-property name="customerList" type="java.util.List"/>
    </form-bean>

  </form-beans>

  <action-mappings>

   <action
    path="/AddCustomerPage"
    type="org.apache.struts.actions.ForwardAction"
    parameter="/pages/customer/add_customer.jsp"/>

  <action
    path="/AddCustomer"
    type="com.mkyong.customer.action.AddCustomerAction"
    name="customerForm"
    validate="true"
    input="/pages/customer/add_customer.jsp"
    >

    <forward name="success" redirect="true" path="/ListCustomer.do"/>
  </action>

  <action
    path="/ListCustomer"
    type="com.mkyong.customer.action.ListCustomerAction"
    name="dynaCustomerListForm"
    >

    <forward name="success" path="/pages/customer/list_customer.jsp"/>
  </action>
   </action-mappings>

  <message-resources
    parameter="com.mkyong.customer.properties.Customer" />

   <!-- Spring Struts plugin -->
   <plug-in className="org.springframework.web.struts.ContextLoaderPlugIn">
    <set-property property="contextConfigLocation"
    value="/WEB-INF/classes/SpringBeans.xml" />
   </plug-in>

</struts-config>
web.xml
XML:
<!DOCTYPE web-app PUBLIC
"-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
"http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd" >

<web-app>
 <display-name>Struts Hibernate Examples</display-name>

 <servlet>
  <servlet-name>action</servlet-name>
  <servlet-class>
    org.apache.struts.action.ActionServlet
  </servlet-class>
  <init-param>
    <param-name>config</param-name>
    <param-value>
     /WEB-INF/struts-config.xml
    </param-value>
  </init-param>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
 </servlet>

 <servlet-mapping>
    <servlet-name>action</servlet-name>
    <url-pattern>*.do</url-pattern>
 </servlet-mapping>

</web-app>

8. Demon
1. Trang danh sách khách hàng
Danh sách tất cả khách hàng trong database


struts-spring-hibernate-demo-1.jpg

2. Trang thêm thông tin khách hàng
Thêm 1 khách hàng vào database.


struts-spring-hibernate-demo-2.jpgCám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :D

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/struts/struts-spring-hibernate-integration-example/
 
Sửa lần cuối:

Bình luận