[Hibernate] Liệt kê các Hibernate SQL Dialect

Hibernate SQL Dialect sẽ nói cho ứng dụng Hibernate biết nên sử dụng ngôn ngữ SQL nào để giao tiếp với database.

1. DB2
Code:
org.hibernate.dialect.DB2Dialect

2. DB2 AS/400
Code:
org.hibernate.dialect.DB2400Dialect

3. DB2 OS390
Code:
org.hibernate.dialect.DB2390Dialect

4. PostgreSQL
Code:
org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect

5. MySQL
Code:
org.hibernate.dialect.MySQLDialect

6. MySQL with InnoDB
Code:
org.hibernate.dialect.MySQLInnoDBDialect

7. MySQL with MyISAM
Code:
org.hibernate.dialect.MySQLMyISAMDialect

8. Oracle 8
Code:
org.hibernate.dialect.OracleDialect

9. Oracle 9i/10g
Code:
org.hibernate.dialect.Oracle9Dialect

10. Sybase
Code:
org.hibernate.dialect.SybaseDialect

11. Sybase Anywhere
Code:
org.hibernate.dialect.SybaseAnywhereDialect

12. Microsoft SQL Server
Code:
org.hibernate.dialect.SQLServerDialect

13. SAP DB
Code:
org.hibernate.dialect.SAPDBDialect

14. Informix
Code:
org.hibernate.dialect.InformixDialect

15. HypersonicSQL
Code:
org.hibernate.dialect.HSQLDialect

16. Ingres
Code:
org.hibernate.dialect.IngresDialect

17. Progress
Code:
org.hibernate.dialect.ProgressDialect

18. Mckoi SQL
Code:
org.hibernate.dialect.MckoiDialect

19. Interbase
Code:
org.hibernate.dialect.InterbaseDialect

20. Pointbase
Code:
org.hibernate.dialect.PointbaseDialect

21. FrontBase
Code:
org.hibernate.dialect.FrontbaseDialect

22. Firebird
Code:
org.hibernate.dialect.FirebirdDialect

Ghi chú
Tham khảo Hibernate SQL để biết thêm nhiều thông tin khác.


Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :D

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/hibernate/hibernate-dialect-collection/
 

Bình luận