[Hibernate] Lưu hình ảnh vào database

Để lưu hình ảnh vào database, cần xác định cột của bảng là kiểu blob trong MySQL hoặc loại nhị phân tương đương trong database khác. Trong Hibernate, có thể khai báo một biến kiểu byte[] để lưu trữ dữ liệu hình ảnh.

Download source code – Hibernate-Image-Example.zip

Đây là 1 prrooject Maven sử dụng Hibernate để lưu hình ảnh vào bảng ‘avatar' của MySQL.

1. Tạo bảng
Táo bảng có tên avatar trong MySQL

SQL:
CREATE TABLE `mkyong`.`avatar` (
 `AVATAR_ID` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `IMAGE` blob NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`AVATAR_ID`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8;

2. Maven dependency

Thêm dependency Hibernate và MySQL.

pom.xml
XML:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>com.mkyong.common</groupId>
 <artifactId>HibernateExample</artifactId>
 <packaging>jar</packaging>
 <version>1.0-SNAPSHOT</version>
 <name>HibernateExample</name>
 <url>http://maven.apache.org</url>
 <dependencies>

    <dependency>
        <groupId>junit</groupId>
        <artifactId>junit</artifactId>
        <version>3.8.1</version>
        <scope>test</scope>
    </dependency>

    <!-- MySQL database driver -->
  <dependency>
    <groupId>mysql</groupId>
    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
    <version>5.1.9</version>
  </dependency>

  <!-- Hibernate framework -->
  <dependency>
    <groupId>hibernate</groupId>
    <artifactId>hibernate3</artifactId>
    <version>3.2.3.GA</version>
  </dependency>

  <!-- Hibernate library dependecy start -->
  <dependency>
    <groupId>dom4j</groupId>
    <artifactId>dom4j</artifactId>
    <version>1.6.1</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>commons-logging</groupId>
    <artifactId>commons-logging</artifactId>
    <version>1.1.1</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>commons-collections</groupId>
    <artifactId>commons-collections</artifactId>
    <version>3.2.1</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>cglib</groupId>
    <artifactId>cglib</artifactId>
    <version>2.2</version>
  </dependency>
  <!-- Hibernate library dependecy end -->

 </dependencies>
</project>

3. Avatar Model
Tạo model class để lưu dữ liệu avatar. Kiểu dữ liệu hình ảnh là byte[].

Avatar.java
Java:
package com.mkyong.common;

public class Avatar implements java.io.Serializable {

  private Integer avatarId;
  private byte[] image;

  public Avatar() {
  }

  public Avatar(byte[] image) {
    this.image = image;
  }

  public Integer getAvatarId() {
    return this.avatarId;
  }

  public void setAvatarId(Integer avatarId) {
    this.avatarId = avatarId;
  }

  public byte[] getImage() {
    return this.image;
  }

  public void setImage(byte[] image) {
    this.image = image;
  }

}

4. Mapping file
Tạo 1 file mapping Hibernate cho bảng avatar. Kiểu dữ liệu cho hình ảnh là nhị phân.

Avatar.hbm.xml
XML:
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd">

<hibernate-mapping>
  <class name="com.mkyong.common.Avatar" table="avatar" catalog="mkyong">
    <id name="avatarId" type="java.lang.Integer">
      <column name="AVATAR_ID" />
      <generator class="identity" />
    </id>
    <property name="image" type="binary">
      <column name="IMAGE" not-null="true" />
    </property>
  </class>
</hibernate-mapping>

5. File cấu hình hibernate
File cấu hình Hibernate để khai báo thông tin kết nối database và file mapping của Hibernate.

hibernate.cfg.xml
XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd">
<hibernate-configuration>
  <session-factory>
    <property name="hibernate.bytecode.use_reflection_optimizer">false</property>
    <property name="hibernate.connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property>
    <property name="hibernate.connection.password">password</property>
    <property name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://localhost:3306/mkyong</property>
    <property name="hibernate.connection.username">root</property>
    <property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property>
    <property name="show_sql">true</property>
    <mapping resource="com/mkyong/common/Avatar.hbm.xml"></mapping>
  </session-factory>
</hibernate-configuration>

6. Hibernate utility
Tạo class Hibernate utility để lấy kết nối database

HibernateUtil.java
Java:
package com.mkyong.persistence;

import org.hibernate.SessionFactory;
import org.hibernate.cfg.Configuration;

public class HibernateUtil {

  private static final SessionFactory sessionFactory = buildSessionFactory();

  private static SessionFactory buildSessionFactory() {
    try {
      // Create the SessionFactory from hibernate.cfg.xml
      return new Configuration().configure().buildSessionFactory();
    }
    catch (Throwable ex) {
      // Make sure you log the exception, as it might be swallowed
      System.err.println("Initial SessionFactory creation failed." + ex);
      throw new ExceptionInInitializerError(ex);
    }
  }

  public static SessionFactory getSessionFactory() {
    return sessionFactory;
  }

  public static void shutdown() {
    // Close caches and connection pools
    getSessionFactory().close();
  }

}

7. Chạy chương trình
Đọc file “C:\\mavan-hibernate-image-mysql.gif” và lưu nó vào database, sau đó lấy nó từ database và lưu nó vào file hình khác là “C:\\test.gif“.

Java:
package com.mkyong.common;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;

import org.hibernate.Session;
import com.mkyong.persistence.HibernateUtil;

public class App
{
  public static void main( String[] args )
  {
    System.out.println("Hibernate save image into database");
    Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();

    session.beginTransaction();

    //save image into database
    File file = new File("C:\\mavan-hibernate-image-mysql.gif");
    byte[] bFile = new byte[(int) file.length()];

    try {
     FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(file);
     //convert file into array of bytes
     fileInputStream.read(bFile);
     fileInputStream.close();
    } catch (Exception e) {
     e.printStackTrace();
    }

    Avatar avatar = new Avatar();
    avatar.setImage(bFile);

    session.save(avatar);

    //Get image from database
    Avatar avatar2 = (Avatar)session.get(Avatar.class, avatar.getAvatarId());
    byte[] bAvatar = avatar2.getImage();

    try{
      FileOutputStream fos = new FileOutputStream("C:\\test.gif");
      fos.write(bAvatar);
      fos.close();
    }catch(Exception e){
      e.printStackTrace();
    }

    session.getTransaction().commit();
  }
}
Hoàn tất.


Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :D

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/hibernate/hibernate-save-image-into-database/
 

Bình luận