[Hibernate] Khắc phục lỗi The type AnnotationConfiguration is deprecated

Vấn đề
Sử dụng Hibernate 3.6, ta thấy “org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration“, bị đánh dấu là “deprecated“.

Code …
Java:
import org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration;
//...
private static SessionFactory buildSessionFactory() {
  try {

    return new AnnotationConfiguration().configure().buildSessionFactory();

  } catch (Throwable ex) {

    System.err.println("Initial SessionFactory creation failed." + ex);
    throw new ExceptionInInitializerError(ex);
  }
}
Code vẫn chạy, chỉ hiển thị message cảnh báo deprecated, có cái gì có thể thay thế "AnationationConfiguration" không?


Giải pháp

Trong Hibernate 3.6, “org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration” bị deprecated và tất cả các chức năng được đưa qua “org.hibernate.cfg.Configuration“.

Vì vậy, hãy thay thế “AnnotationConfiguration” bằng class “Configuration”.

Code …
Java:
import org.hibernate.cfg.Configuration;
//...
private static SessionFactory buildSessionFactory() {
  try {

    return new Configuration().configure().buildSessionFactory();

  } catch (Throwable ex) {

    System.err.println("Initial SessionFactory creation failed." + ex);
    throw new ExceptionInInitializerError(ex);
  }
}

Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :D

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/hibernate/hibernate-the-type-annotationconfiguration-is-deprecated/
 

Bình luận