[Hibernate] Khắc phục lỗi java.lang.ClassNotFoundException : javassist.util.proxy.MethodFilter

Vấn đề
Sử dụng Hibernate 3.6.3, nhưng gặp lỗi javassist not found error, xem error stacktrace bên dưới:

Code:
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: javassist/util/proxy/MethodFilter
  ...
  at org.hibernate.tuple.entity.PojoEntityTuplizer.<init>(PojoEntityTuplizer.java:77)
  ... 16 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javassist.util.proxy.MethodFilter
  at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:200)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:188)
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307)
  at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301)
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:252)
  at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:320)
  ... 21 more
Giải pháp
Không tìm thấy file javassist.jar, có thể download tại JBoss Maven repositorty.

File : pom.xml
XML:
<project ...>
  <repositories>
    <repository>
      <id>JBoss repository</id>
      <url>http://repository.jboss.org/nexus/content/groups/public/</url>
    </repository>
  </repositories>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.hibernate</groupId>
      <artifactId>hibernate-core</artifactId>
      <version>3.6.3.Final</version>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>javassist</groupId>
      <artifactId>javassist</artifactId>
      <version>3.12.1.GA</version>
    </dependency>

  </dependencies>
</project>


Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :D

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/hibernate/java-lang-classnotfoundexception-javassist-util-proxy-methodfilter/
 

Bình luận