[Hibernate] Khắc phục lỗi Could not find C3P0ConnectionProvider

Vấn đề
Đã cấu hình Hibernate để sử dụng “c3p0” connection pool, nhưng xuất hiện cảnh báo sau:

Code:
//...
2011-04-25_12:18:37.190 WARN o.h.c.ConnectionProviderFactory -
c3p0 properties is specificed, but could not find

org.hibernate.connection.C3P0ConnectionProvider from the classpath,
these properties are going to be ignored.
2011-04-25_12:18:37.191 INFO o.h.c.DriverManagerConnectionProvider -
Using Hibernate built-in connection pool (not for production use!)
//...
Có vẻ như không tìm thấy class “org.hibernate.connection.C3P0ConnectionProvider”?


Giải pháp
Kể từ Hibernate v3.3 (nếu không nhầm), class “C3P0ConnectionProvider” đã được chuyển sang file jar khác là “hibernate-c3p0.jar“. Cần include nó vào, để Hibernate có thể support cho việc sử dụng c3p0 connection pool.

Có thể download “hibernate-c3p0.jar” từ JBoss public repository.

File : pom.xml
XML:
<project ...>

  <repositories>
    <repository>
      <id>JBoss repository</id>
      <url>http://repository.jboss.org/nexus/content/groups/public/</url>
    </repository>
  </repositories>

  <dependencies>

    <!-- Hibernate c3p0 connection pool -->
    <dependency>
      <groupId>org.hibernate</groupId>
      <artifactId>hibernate-c3p0</artifactId>
      <version>3.6.3.Final</version>
    </dependency>

  </dependencies>
</project>

Ghi chú
Xem hướng dẫn chi tiết tại – “Cách cấu hình C3P0 connection pool trong Hibernate“.


Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :D

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/hibernate/hibernate-could-not-find-c3p0connectionprovider/
 

Bình luận