Hiện thị văn bản html sử dụng javax.swing.JEditorPane

JackV

Administrator
Staff member


Code chính để thiết lập hiện thị văn bản html
PHP:
    JEditorPane je = new JEditorPane();
    je.setContentType("text/html"); // content type, định dạng hiện thị văn bản là dạng text/html
    je.setText("<center>Chào mừng bạn đến với <b>Cộng Đồng Java Việt Nam</b><br><img width='400' height='150' src='http://congdongjava.com/banner.jpg' />");
Code mẫu
PHP:
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Container;
import javax.swing.JEditorPane;
import javax.swing.JFrame;

/**
 *
 * @author Thanh Nhan <JackV at congdongjava.com>
 */
public class JEditorPane_01 {
  public static void main(String[] args) {
    JFrame jf = new JFrame("Congdongjava.com demo JEditorPane");
    JEditorPane je = new JEditorPane();
    Container con = jf.getContentPane();
    con.setLayout(new BorderLayout());
    con.add(je);

    je.setContentType("text/html"); // content type, định dạng hiện thị văn bản là dạng text/html
    je.setText("<center>Chào mừng bạn đến với <b>Cộng Đồng Java Việt Nam</b><br><img width='400' height='150' src='http://congdongjava.com/banner.jpg' />");

    jf.setSize(420, 250);
    jf.setDefaultCloseOperation(jf.EXIT_ON_CLOSE);
    jf.setVisible(true);
  }

}
Ứng dụng
 • Hiện thị các văn bản dạng html
 • Hiện thị nội dung chat có hình ảnh
 

JackV

Administrator
Staff member
Ðề: Hiện thị văn bản html sử dụng JEditorPane

Lưu ý: Khi bạn để hình trong thư mục images đặt bên cạnh file .java (.class) thì bạn phải sửa lại
PHP:
src='images/1.gif'
thành
PHP:
src='"+url+"images/1.gif'
với url như sau
PHP:
URL url=this.getClass().getResource("");
    jEditorPane1.setText(
        "Đường dẫn tương đối <br> "
        + "<p>Smile 1 <img border='0' src='"+url+"images/1.gif' width='18' height='18'></p>"
        + "<p>Smile 2 <img border='0' src='"+url+"images/2.gif' width='18' height='18'></p>"
        + "<p>Smile 3 <img border='0' src='"+url+"images/3.gif' width='18' height='18'></p>")
=====================
Hiện tại mình chưa xác định được
PHP:
src='images/1.gif'
thì đường dẫn tương đối này trỏ đi đâu.