Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

[Help] Căn bản về RMI

Discussion in 'Xây dựng ứng dụng server-client desktop' started by vampirevp, 7/9/11.

 1. vampirevp

  vampirevp New Member

  Mình mới bắt đầu học RMI, mình chạy CalculServer trên môi trường NetBeans và eclipse đều báo lỗi, lý do là tại sao, mong mọi người giúp, thanks!. :D
  Error - java.rmi.ConnectException: Connection refused to host: localhost; nested exception is:
  java.net.ConnectException: Connection refused: connect

  CalculServer
  Code:
  import java.rmi.*;
  import java.rmi.server.*;
  public class CalculServer
  {
    public static void main(String args[])
    {
      try
      {
        // Load the service
        RMICalculimpl CalculService = new RMICalculimpl();
        String registration = "rmi://localhost/RMICalcul";
        // Register with service so that clients can find us
        Naming.rebind( registration, CalculService);
      }
      catch (Exception e)
      {
        System.err.println ("Error - " + e);
      }
    }
  }
  
  CalculClient
  Code:
  public class CalculClient
  {
    public static void main(String args[])
    {
      try
      {
        String registration = "rmi://localhost/RMICalcul";
        // Lookup the service in the registry, and obtain a remote service
        Remote remoteService = Naming.lookup (registration );
        // Cast to a RMICalcul interface
        RMICalcul calculService = (RMICalcul) remoteService;
        // call remote method :add (..), sub
        System.out.println ("sum = "+calculService.add(3,5));
        System.out.println ("sub = "+calculService.sub(3,5));
      }
      catch (Exception e)
      {
        System.out.println ("Error - " + e);
      }
    }
  }
  
  RMICalculimpl
  Code:
  import java.rmi.*;
  import java.rmi.server.UnicastRemoteObject;
  public class RMICalculimpl extends UnicastRemoteObject implements RMICalcul
  {
    public RMICalculimpl() throws RemoteException
    {
    }
  
    public int add (int a, int b) throws RemoteException
    {
    return (a+b);
    }
  
    public int sub(int a, int b) throws RemoteException
    {
    return (a-b);
    }
  }
  
  RMICalcul
  Code:
  import java.rmi.*;
  public interface RMICalcul extends Remote
  {
    public int add (int a, int b) throws RemoteException;
    public int sub(int a, int b) throws RemoteException;
  }
  
   
 2. tauit_dnmd

  tauit_dnmd Member

  Ðề: [Help] Căn bản về RMI

  Bạn đã chạy RMIRegistry trước chưa?? Phải chạy nó trước để bind object
  Bạn cug có thể chạy RMI register bằng code như sau
  PHP:
  Registry r=LocateRegistry.createRegistry(1234); // Chạy dịch vụ RMI registry tại port 1234,, bạn chọn port khác cũng đc
  Đoạn code bind object bên phía server bạn sửa thành như sau:
  PHP:
  import java.rmi.*;
  import java.rmi.server.*;
  public class 
  CalculServer
  {
      public static 
  void main(String args[])
      {
          try
          {
              
  // Load the service
              
  Registry r=LocateRegistry.createRegistry(1234);
              
  RMICalculimpl CalculService = new RMICalculimpl();
              
  String registration "rmi://localhost:1234/RMICalcul";
              
  // Register with service so that clients can find us
              
  Naming.rebindregistrationCalculService);
              
          }
          catch (
  Exception e)
          {
              
  System.err.println ("Error - " e);
          }
      }
  }
  O trên bạn dùng Naming để bind ,phải nhớ cái đường dẫn rmi://... j j đó ,đôi khi quên quên không nhớ ( mình thì rất hay quên)
  Thì bạn xài Chính Registry để bind/rebind cú pháp đơn giản hơn.Bạn đỡ phải nhớ cái đường dẫn
  Bạn có thể thay bằng : r.rebind( "RMICalcul", CalculService);
   
 3. vampirevp

  vampirevp New Member

  Ðề: [Help] Căn bản về RMI

  Cảm ơn bạn rất nhiều!. Một ngày vui vẻ nhé!.
   
 4. Ðề: [Help] Căn bản về RMI

  Chạy được chưa chú chúc làm dề =)) .
   
 5. vampirevp

  vampirevp New Member

  Ðề: [Help] Căn bản về RMI

  @Hứa Thiên Phong: rồi bạn ah.
  Ví dụ mình muốn chạy 2 Server, 1 Server tính cộng, 1 Server tính trừ, nhưng đều dùng chung RMI Registry thì phải làm sao? Mình viết code thế này, nhưng hình như ko đúng lắm. Giúp mình với.

  CalculServer1
  PHP:
  import java.rmi.registry.LocateRegistry;
  import java.rmi.registry.Registry;

  public class 
  CalculServer1 {
      public static 
  void main(String [] args){
          try{
              
  Registry registry LocateRegistry.createRegistry(6789);

              
  RMIimpl1 rmiimpl1 = new RMIimpl1();
              
  String registration "rmi://localhost:6789/RMICalcul1";

              
  registry.rebind("RMICalcul1"rmiimpl1);

          }
          catch(
  Exception e){
              
  e.printStackTrace();
          }
      }
  }
  RMICalcul1
  PHP:
  import java.rmi.Remote;
  import java.rmi.RemoteException;

  interface  
  RMICalcul1 extends Remote{
      public 
  int add(int a,int bthrows RemoteException;
  }
  RMIimpl1
  PHP:
  import java.rmi.RemoteException;
  import java.rmi.server.UnicastRemoteObject;


  public class 
  RMIimpl1 extends UnicastRemoteObject implements RMICalcul1{
      public 
  RMIimpl1() throws RemoteException{

      }

      public 
  int add(int a,int bthrows RemoteException{
          return 
  a+b;
      }
  }
  CalculServer2
  PHP:
  import java.rmi.Naming;
  import java.rmi.registry.LocateRegistry;
  import java.rmi.registry.Registry;

  public class 
  CalculServer2 {
      public static 
  void main(String [] args){
          try{
             
  Registry registry LocateRegistry.createRegistry(9876) ;

             
  RMIimpl2 rmiimpl2 = new RMIimpl2();
             
  String registration "rmi://localhost:9876/RMICalcul2";

             
  registry.rebind("RMICalcul2"rmiimpl2);

          }
          catch(
  Exception e){
              
  e.printStackTrace();
          }
      }
  }
  RMICalcul2
  PHP:
  import com.sun.corba.se.spi.transport.ReadTimeouts;
  import java.rmi.Remote;
  import java.rmi.RemoteException;

  interface 
  RMICalcul2 extends Remote{
      public 
  int sub(int aint bthrows RemoteException;
  }
  RMIimpl2
  PHP:
  import java.rmi.RemoteException;
  import java.rmi.server.UnicastRemoteObject;

  public class 
  RMIimpl2 extends UnicastRemoteObject implements RMICalcul2{
      public 
  RMIimpl2() throws RemoteException{

      }

      public 
  int sub(int aint bthrows RemoteException {
          return 
  a-b;
      }
  }
  CalculClient
  PHP:
  import java.rmi.Naming;
  import java.rmi.Remote;

  public class 
  CalculClient {
      public static 
  void main(String [] args){
          try{
              
  String registration1 "rmi://localhost:6789/RMICalcul1";

              
  Remote remote1 Naming.lookup(registration1);
              
  RMICalcul1 rmicalcul1 = (RMICalcul1remote1;

              
  System.out.println("sum= "+rmicalcul1.add(10, -2));

              
  String registration2 "rmi://localhost:9876/RMICalcul2";

              
  Remote remote2 Naming.lookup(registration2);
              
  RMICalcul2 rmicalcul2 = (RMICalcul2remote2;
              
  System.out.println("sub= "+rmicalcul2.sub(10, -2));


          }
          catch(
  Exception e){
              
  e.printStackTrace();
          }
      }
  }
   
 6. tauit_dnmd

  tauit_dnmd Member

  Ðề: [Help] Căn bản về RMI

  Bạn không thể chạy 2 RMI Registry trên cùng 1 cổng đc. Giống như không thể mở 2 ServerSocket cùng lắng nghe trên 1 công đc á.
  ở trên bạn chạy trên 2 cổng khác nhau, vậy đc mà.
   
 7. greenforest

  greenforest New Member

  Bạn ai có thể demo cho mình 1 chương trình đơn giản RMI sử dụng Swing được không? Kiểu như click vào button thì client gửi 1 nhãn (Hello) sang JFrame của Sever.Cảm ơn bạn!
   

Chia sẻ trang này

Loading...