Hỏi về xử lý Jsoup Android

tri50754

New Member
7/4/20
1
0
1
325369
mình viết 1 hàm như thế này trong androi, nó đã Toast lên nội dung đúng rồi, nhưng bây giờ mình muốn hàm của mình lấy nội dung đó trả về chuổi String trong 1 biến thì làm sao các pro
PHP:
public static String getDiv(String url, final Context context) {
  String a;
  RequestQueue requestQueue = Volley.newRequestQueue(context);
  StringRequest stringRequest = new StringRequest(Request.Method.GET, url, new Response.Listener<String>() {
   @Override
   public void onResponse(String response) {
    Document document = Jsoup.parse(response);
    Element div = document.select("div").first(); // <div></div>
    div.text();
    Toast.makeText(context, div.text(), Toast.LENGTH_LONG).show();
    //muôn lấy giá trị này để Return
   }
 }, new Response.ErrorListener() {
   @Override
   public void onErrorResponse(VolleyError error) {
   }
 });
 requestQueue.add(stringRequest);
 //return requestQueue.toString();
 return "Noi Dung The DIV Muon La "; //chưa lấy kết quả trả về được
}
 
Last edited by a moderator:

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
2,889
1,291
113
@tri50754
Please read THIS article and post the codes so that people could read them easily.

You should read the Element API of JSOUP (HERE) and see what "return" the method text() delivers then you know how to return it as the "
"Noi Dung The DIV Muon La "
PHP:
  StringBuilder a = new StringBuilder();
  RequestQueue requestQueue = Volley.newRequestQueue(context);
  StringRequest stringRequest = new StringRequest(Request.Method.GET, url, new Response.Listener<String>() {
   @Override
   public void onResponse(String response) {
    ...
    a.append(div.text();
    ...
   }
 }, new Response.ErrorListener() {
...
return a.toString();
}
 
Sửa lần cuối: