Hỏi về vấn đề Unmarshall 1 file xml

Phạm Hữu Huy

New Member
11/3/14
1
0
1
29
Hiện mình đang tìm hiểu về JAXB.có làm vd(theo 1 ví dụ trên mạng) về unmarshal 1 file xml sang java.nhưng bị lỗi.Mong mn giúp đỡ:
1 là JAXBExample.java
Code:
package com.mkyong.core;
import java.io.File;
import javax.xml.bind.JAXBContext;
import javax.xml.bind.JAXBException;
import javax.xml.bind.Unmarshaller;
public class JAXBExample {
  public static void main(String[] args) {
   try {
    File file = new File("C:\\file.xml");
    JAXBContext jaxbContext = JAXBContext.newInstance(Customer.class);
    Unmarshaller jaxbUnmarshaller = jaxbContext.createUnmarshaller();
    Customer customer = (Customer) jaxbUnmarshaller.unmarshal(file);
    System.out.println(customer);
   } catch (JAXBException e) {
    e.printStackTrace();
   }
  }
}
2 là Customer.java
Code:
package com.mkyong.core;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAttribute;
import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;
@XmlRootElement
public class Customer {
  String name;
  int age;
  int id;
  public String getName() {
    return name;
  }
  @XmlElement
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
  public int getAge() {
    return age;
  }
  @XmlElement
  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }
  public int getId() {
    return id;
  }
  @XmlAttribute
  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }
}
và đây là kết quả khi chạy:
Code:
com.mkyong.core.Customer@193385d

và mình cũng đã tự làm 1 ví dụ nhưng kết quả cũng hiển thị dạng như vậy:
Code:
client.booklist@1de256f
Title:[java.awt.print.Book@e2cb55, java.awt.print.Book@bdb503, java.awt.print.Book@b6e39f, java.awt.print.Book@119dc16, java.awt.print.Book@c05d3b, java.awt.print.Book@128f6ee, java.awt.print.Book@6bade9, java.awt.print.Book@166afb3, java.awt.print.Book@9945ce]
Rất mong mn sửa lỗi này giúp.Vì đáng lẽ kết quả trả về phải là giá trị của các element có trong file xml chứ.
Thanks !