Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Hỏi Về Thymeleaf

Discussion in 'Spring Framework' started by Đông Vũ, 16/4/18.

 1. Đông Vũ

  Đông Vũ New Member

  Mình dùng thymeleaf trong dự án Spring. Mình dùng lệnh foreach để lấy thông tin sản phẩm. nhưng trong vòng lặp có thêm 1 form dùng thẻ input. muốn đưa dữ liệu sản phẩm vào từng ô input phải làm như thế nào vậy ? Code ở dưới nha


  HTML:
  <div class="agileinfo-ads-display col-md-9">
          <div class="wrapper">
            <!-- first section (nuts) -->
            <div class="product-sec1">
              <h3 class="heading-tittle">Nuts</h3>
              <div class="col-md-4 product-men" th:each="product : ${products}">
                <div class="men-pro-item simpleCart_shelfItem">
                  <div class="men-thumb-item">
                    <img style="width: 166px; height: 150px" th:src="@{/upload/{image}(image=${product.image})}" alt="" />
                    <div class="men-cart-pro">
                      <div class="inner-men-cart-pro">
                        <a href="single.html" class="link-product-add-cart">Quick View</a>
                      </div>
                    </div>
                    <span class="product-new-top">New</span>
                  </div>
                  <div class="item-info-product ">
                    <h4>
                      <a href="single.html" th:text="${product.name}"></a>
                    </h4>
                    <div class="info-product-price">
                      <span class="item_price" th:inline="text">[[${#numbers.formatInteger(product.price,3,'COMMA')}]] đ</span>
                      <del>$280.00</del>
                    </div>
                    <div class="snipcart-details top_brand_home_details item_add single-item hvr-outline-out">
                      <form action="#" method="post" th:object="${product}">
                        <fieldset>
                          <input type="hidden" name="cmd" value="_cart" />
                          <input type="hidden" name="add" value="1" />
                          <input type="hidden" name="business" value=" " />
                          <input type="hidden" name="item_name" th:field="*{name}" />
                          <input type="hidden" name="amount" value="149.00" />
                          <input type="hidden" name="discount_amount" value="1.00" />
                          <input type="hidden" name="currency_code" value="USD" />
                          <input type="hidden" name="return" value=" " />
                          <input type="hidden" name="cancel_return" value=" " />
                          <input type="submit" name="submit" value="Add to cart" class="button" />
                        </fieldset>
                      </form>
                    </div>
  
                  </div>
                </div>
              </div>
              
              
              <div class="clearfix"></div>
            </div>
   
 2. D.A.N_3002

  D.A.N_3002 Active Member

  Đưa init data vào thuộc tính value của tag input là xong
   
 3. nguyenha7

  nguyenha7 New Member

  đối với input thì dùng th:value=${product.<properties>}
   
  D.A.N_3002 likes this.

Chia sẻ trang này

Loading...