Hỏi về hàm ResultSet

nhanbq

New Member
12/8/16
1
0
1
28
Hi mọi người, mình mới nhập môn java gặp lỗi này mọi người xem giúp mình nhé:
import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

public class QueryDataExample {

public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException,
SQLException {
Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
String connectionURL = "jdbc:eek:racle:thin:mad:" + "localhost"+ ":1521:" + "bqn";
String userName = "nhan";
String password = "1234"
Connection connection = DriverManager.getConnection(connectionURL, userName,
password);
Statement statement = connection.createStatement();
String sql = "Select * from hoten";
ResultSet rs = statement.executeQuery(sql);

while (rs.next()) {
String lastname = rs.getString(1);
String fullname = rs.getString(2);

System.out.println(lastname + fullname);
}
connection.close();
}
}
Chạy chương trình ko bị báo lỗi gì nhưng Không hiểu sao cái hàm rs.next() luôn trả về giá trị false dẫn tới ko in được ra thông tin ở trong vòng while, lỗi ở đây chỉ có thể là kết nối đến database oracle. Mình check trên SQL command thì table hoten và các thông tin sid = bqn, user = nhan, password = 1234 đều đúng cả.
 

meoiancom

New Member
10/8/16
1
0
0
24
String userName = "nhan";
String password = "1234"
cái này của bạn đã đúng chưa, username và password ở đây là của thằng Oracle chứ không phải là của bảng hoten trong cơ sở dữ liệu nha bạn