[Hỏi]..giúp e xóa bộ đệm khi nhập xâu

hoangtu8811

Member
10/9/11
126
5
18
đà nẵng
Em có một bài về nhập họ tên, lớp, giới tính...nhưng khi nhập vào thì phần bộ đệm nó tự gắn cho giới tính luôn..mà bên java e chưa biết sữa. Bên C++ dùng fflush(stdin); giúp e tí..
- Bài của e:
PHP:
import java.lang.*;
import java.util.*;
import java.io.*;
class SinhVien{
	private String hTen;
	private int tuoi;
	private String lop;
	private float dToan;
	private float dTin;
	public void SinhVien(){	}
  void setHTen(String hTen){
  	this.hTen= hTen;
  }
  void setTuoi(int tuoi){
  	this.tuoi= tuoi;
  }
  void setLop(String lop){
  	this.lop= lop;
  }
  void setdToan(float dToan){
  	this.dToan= dToan;
  }
  void setdTin(float dTin){
  	this.dTin=dTin;
  }
  String gethTen(){
  	return hTen;
  }
  int getTuoi(){
  	return tuoi;
  }
  String getLop(){
    return lop;
  }
  float getdToan(){
  	return dToan;
  }
  float getdTin(){
  	return dTin;
  }
}
public class Lop {
  static int n;
  public static void main(String[] args) {
    SinhVien a[]= new SinhVien[100];
    System.out.print("Nhap so luong sinh vien vao: ");
    Scanner nhap= new Scanner(System.in);
    n= nhap.nextInt();
    int i;
    String str;
    float x;
    int y;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
    	a[i]= new SinhVien();
    	System.out.printf("Nhap ho ten: ");
    	str= nhap.nextLine();
    	a[i].setHTen(str);
    	System.out.print("Nhap tuoi vao: ");
    	y= nhap.nextInt();
    	a[i].setTuoi(y);
    	System.out.print("Nhap lop vao: ");
    	str= nhap.nextLine();
    	a[i].setLop(str);
    	System.out.printf("Nhap diem toan vao: ");
    	x=nhap.nextFloat();
    	a[i].setdToan(x);
    	System.out.printf("Nhap diem tin vao: ");
    	x=nhap.nextFloat();
    	a[i].setdTin(x);
    }
    System.out.println("_____________________________--------Danh sach Sinh Vien--------_____________________________________________");
    for(i=0;i<n;i++)
    	System.out.println("  "+a[i].gethTen() +"  "+a[i].getTuoi()+ " "+a[i].getLop() +" "+a[i].getdToan() +" "+a[i].getdTin());
  }
}
Cho e hỏi luôn là làm sao canh chữ in ra như bên C++ vd %5d ạ?
 
 • Like
Reactions: TuanNgoc

hnchcky

Member
9/1/11
197
2
16
Ðề: [Hỏi]..giúp e xóa bộ đệm khi nhập xâu

bạn đừng dùng nextInt hay nextDouble gì hết á, cứ nextLine rồi muốn chuyển sang gì thì pasre thôi
vd:

PHP:
age = Integer.parseInt(kb.nextLine());
 

hoangtu8811

Member
10/9/11
126
5
18
đà nẵng
Ðề: [Hỏi]..giúp e xóa bộ đệm khi nhập xâu

bạn đừng dùng nextInt hay nextDouble gì hết á, cứ nextLine rồi muốn chuyển sang gì thì pasre thôi
vd:

PHP:
age = Integer.parseInt(kb.nextLine());
Mình sửa rồi nhưng sinh viên đầu tiên vẫn bị. Họ tên null luôn..:((..chắc là test bài khác xem sao. Cảm ơn bạn nhé...vế sau trả lời giúm mình luôn nhé..
 

hnchcky

Member
9/1/11
197
2
16
Ðề: [Hỏi]..giúp e xóa bộ đệm khi nhập xâu

còn cái dòng nhập số lượng sinh viên sửa chưa ?
 

TuanNgoc

New Member
23/1/21
1
0
1
UTC
Em có một bài về nhập họ tên, lớp, giới tính...nhưng khi nhập vào thì phần bộ đệm nó tự gắn cho giới tính luôn..mà bên java e chưa biết sữa. Bên C++ dùng fflush(stdin); giúp e tí..
- Bài của e:
PHP:
import java.lang.*;
import java.util.*;
import java.io.*;
class SinhVien{
  private String hTen;
  private int tuoi;
  private String lop;
  private float dToan;
  private float dTin;
  public void SinhVien(){  }
  void setHTen(String hTen){
    this.hTen= hTen;
  }
  void setTuoi(int tuoi){
    this.tuoi= tuoi;
  }
  void setLop(String lop){
    this.lop= lop;
  }
  void setdToan(float dToan){
    this.dToan= dToan;
  }
  void setdTin(float dTin){
    this.dTin=dTin;
  }
  String gethTen(){
    return hTen;
  }
  int getTuoi(){
    return tuoi;
  }
  String getLop(){
    return lop;
  }
  float getdToan(){
    return dToan;
  }
  float getdTin(){
    return dTin;
  }
}
public class Lop {
  static int n;
  public static void main(String[] args) {
    SinhVien a[]= new SinhVien[100];
    System.out.print("Nhap so luong sinh vien vao: ");
    Scanner nhap= new Scanner(System.in);
    n= nhap.nextInt();
    int i;
    String str;
    float x;
    int y;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      a[i]= new SinhVien();
      System.out.printf("Nhap ho ten: ");
      str= nhap.nextLine();
      a[i].setHTen(str);
      System.out.print("Nhap tuoi vao: ");
      y= nhap.nextInt();
      a[i].setTuoi(y);
      System.out.print("Nhap lop vao: ");
      str= nhap.nextLine();
      a[i].setLop(str);
      System.out.printf("Nhap diem toan vao: ");
      x=nhap.nextFloat();
      a[i].setdToan(x);
      System.out.printf("Nhap diem tin vao: ");
      x=nhap.nextFloat();
      a[i].setdTin(x);
    }
    System.out.println("_____________________________--------Danh sach Sinh Vien--------_____________________________________________");
    for(i=0;i<n;i++)
      System.out.println("  "+a[i].gethTen() +"  "+a[i].getTuoi()+ " "+a[i].getLop() +" "+a[i].getdToan() +" "+a[i].getdTin());
  }
}
Cho e hỏi luôn là làm sao canh chữ in ra như bên C++ vd %5d ạ?
bạn dùng nextLine khi muốn xóa bộ nhớ đệm nhá thêm
nhap.nextLine() là đc nhé