Giải thích giúp đoạn code

smilequangkk

Member
18/12/12
108
19
18
26
Mình có đoạn encode. Các bạn giải thích giúp mình với!

Code:
public static String encodeURL(String url, String removeCharacterPattern) {
    if (url == null) {
      return url;
    }
    url = url.replace("đ", "d");
    url = url.replace("Đ", "d");
    String encodeURL = Normalizer.normalize(url, Normalizer.Form.NFD);
    encodeURL = encodeURL.replaceAll("[^\\p{ASCII}]", "");

    if (removeCharacterPattern != null) {
      encodeURL = encodeURL.replaceAll(removeCharacterPattern, "");
    }

    encodeURL = encodeURL.trim();
    encodeURL = encodeURL.replaceAll(" - ", "-");
    encodeURL = encodeURL.replaceAll("[ ]+", "-");
    encodeURL = encodeURL.toLowerCase();
    return encodeURL;
  }
 
 • Like
Reactions: vydn

Nancru

CongDongJava Project Leader
Staff member
9/10/11
1,643
309
83
Step 1: check null
Step 2: replace đ và Đ thành d
Step 3: Chuyển các ký tự có dấu thành ASCII
Step 4: Xóa các dấu đi(chữ Á mà xóa dấu đi thì thành A)
Step 5: Xóa các thứ không cần thiết dựa trên pattern truyền vào
Step 6: Chỗ này tự biết ha.
 
 • Like
Reactions: vydn