giúp mình giải nhanh bài này.

quangman

New Member
9/3/14
7
0
1
Một đơn vị sản xuất và đóng hộp mặt hàng sữa bột cần quản lý các thông tin
về sản phẩm của mình bao gồm loại sữa (loại 1, loại 2, …), khối lượng hộp, giá bán và qui
cách của hộp. Qui cách của hộp là một hình trụ được xác định bằng đường kính đáy và
chiều cao của hộp.
Một số ví dụ:
• Loại 1, 0.5kg, 15000, 12cm, 15cm.
• Loại 1, 1kg, 29000, 15cm, 20cm.
• Loại 2, 1kg, 25000, 15cm, 20cm.
Yêu cầu:
a. Định nghĩa dữ liệu để biểu diễn thông tin mô tả một hộp sữa. (2đ)
b. Viết phương thức sameKind cho biết loại sữa trong một hộp có giống một loại sữa
cho trước hay không. (1đ)
c. Viết phương thức smallerThan cho biết thể tích của một hộp sữa có nhỏ hơn thể
tích của một hộp sữa khác hay không. (1đ)
Tất cả các câu trên đều phải viết phương thức test để kiểm tra.