giúp em giải PTB1 client-server

java_android

New Member
6/9/13
2
0
1
28
Trường hợp "Phương trình vô số nghiệm" và "Phương trình vô nghiệm" bị lỗi,còn phương trình có nghiệm thì không sao.

PHP:
package server;

import java.io.*;
import java.net.*;

public class Server {

    public static void main(String[] args) throws IOException{
    ServerSocket ss = new ServerSocket(1234);
    Socket cs = ss.accept();
    DataInputStream in = new DataInputStream(cs.getInputStream());
    DataOutputStream out = new DataOutputStream(cs.getOutputStream());
    int a,b;
    float x;
    a = in.readInt();
    b = in.readInt();
    if(a==0)
     {
      if(b==0)
       {
        out.writeUTF("Phuong trinh vo so nghiem");
       }
      else
       {
        out.writeUTF("Phuong trinh vo nghiem");
       }
     }
    else
     {
      out.writeUTF("Phuong trinh co nghiem");
      x=((float)(-b)/(float)a);
      out.writeFloat(x);
     }
    out.close();
    in.close();
    cs.close();
    ss.close();
  }
}
PHP:
package client;

import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.*;

public class Client {

  public static void main(String[] args) throws IOException{
    Socket cs = new Socket("127.0.0.1",1234);
    DataInputStream in = new DataInputStream(cs.getInputStream());
    DataOutputStream out = new DataOutputStream(cs.getOutputStream());
    int a,b;
    Scanner nhap = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhap so a: ");
    a = nhap.nextInt();
    System.out.print("Nhap so b: ");
    b = nhap.nextInt();
    out.writeInt(a);
    out.writeInt(b);
    String k = in.readUTF();
    if(k.equalsIgnoreCase("Phuong trinh co nghiem"))
    {
     System.out.print("Phuong trinh co nghiem");
     float kq = in.readFloat();
     System.out.print(" x = "+kq);
    }
    if(k.equalsIgnoreCase("Phuong trinh vo so nghiem"))
    {
      System.out.print(k);
    }
    if(k.equalsIgnoreCase("Phuong trinh vo nghiem"))
    {
      System.out.print(k);
    }

    out.close();
    in.close();
    cs.close();
  }
}
 

hawk3012

New Member
26/8/13
2
0
3
29
mình chạy bài của bạn ko thấy lỗi gì cả, vô nghiệm & vô số nghiệm vẫn ra bt.
 

SITUVN

Well-Known Member
25/2/12
965
262
63
Thế cho mình hỏi chữ đỏ nó nói gì thế?
 

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
2,962
1,307
113
Thế cho mình hỏi chữ đỏ nó nói gì thế?
He is probably confused with the missing of the NewLine (print instead of println)

nó vẫn ra nhưng nó có mấy dòng chữ đỏ :(
Nome est Omen, you're an android, aren't you ? I assume that your programs are your first coding, right ? I dare to say that because your little programs are too verbose and full of redundancies. For example:
Server.java
PHP:
out.writeUTF((b==0)?"Phuong trinh vo so nghiem":"Phuong trinh vo nghiem");
Client.java
PHP:
    if(k.equalsIgnoreCase("Phuong trinh co nghiem"))
    {
     System.out.println("Phuong trinh co nghiem\n x = "+in.readFloat());
    } else System.out.print(k);