Giúp đỡ xuất dữ liệu ra MainActivity để sử lý trong server

anthien

New Member
27/4/20
2
0
1
Hà Giang
Dạ chả là mình đang có ý định làm 1 cái app nhỏ để vọc vạch ltinh đọc SMS trên đt của mình.
Mình có 1 classSMSReceiver như code ở dưới. Mình muốn xuất dữ liệu của msg_from và msgBody ra ngoài MainActivity để sử lí dữ liệu trong server
cụ thể là để dùng retrofit đưa dữ liệu SMS lên server chứ chưa muốn show nó ra ngoài giao diện vậy thì phải làm như nào ạ.
Java:
public class SMSReceiver extends BroadcastReceiver {
  @Override
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    if (intent.getAction().equals("android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED")) {
      Bundle bundle = intent.getExtras();
      SmsMessage[] msgs = null;
      String msg_from;
      if (bundle != null) {
        try {
          Object[] pdus = (Object[]) bundle.get("pdus");
          msgs = new SmsMessage[pdus.length];
          for (int i = 0; i < msgs.length; i++) {
            msgs[i] = SmsMessage.createFromPdu((byte[]) pdus[i]);
            msg_from = msgs[i].getOriginatingAddress();
            String msgBody = msgs[i].getMessageBody();
          }
        } catch (Exception e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }
  }
}
 

nguyenha7

Member
10/11/17
44
13
8
Bạn thử cách này xem sao:

Java:
package com.javapapers.androidreceivesms;

import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.telephony.SmsMessage;
import android.widget.Toast;

public class SmsBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver {

  public static final String SMS_BUNDLE = "pdus";

  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    Bundle intentExtras = intent.getExtras();
    if (intentExtras != null) {
      Object[] sms = (Object[]) intentExtras.get(SMS_BUNDLE);
      String smsMessageStr = "";
      for (int i = 0; i < sms.length; ++i) {
        SmsMessage smsMessage = SmsMessage.createFromPdu((byte[]) sms[i]);

        String smsBody = smsMessage.getMessageBody().toString();
        String address = smsMessage.getOriginatingAddress();

        smsMessageStr += "SMS From: " + address + "\n";
        smsMessageStr += smsBody + "\n";
      }
      Toast.makeText(context, smsMessageStr, Toast.LENGTH_SHORT).show();

      //this will update the UI with message
      SmsActivity inst = SmsActivity.instance();
      inst.updateList(smsMessageStr);
    }
  }
}

Java:
package com.javapapers.androidreceivesms;

import android.app.Activity;
import android.content.ContentResolver;
import android.database.Cursor;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
import android.widget.Toast;

import java.util.ArrayList;

public class SmsActivity extends Activity implements OnItemClickListener {

  private static SmsActivity inst;
  ArrayList<String> smsMessagesList = new ArrayList<String>();
  ListView smsListView;
  ArrayAdapter arrayAdapter;

  public static SmsActivity instance() {
    return inst;
  }

  @Override
  public void onStart() {
    super.onStart();
    inst = this;
  }

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_sms);
    smsListView = (ListView) findViewById(R.id.SMSList);
    arrayAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, smsMessagesList);
    smsListView.setAdapter(arrayAdapter);
    smsListView.setOnItemClickListener(this);

    refreshSmsInbox();
  }

  public void refreshSmsInbox() {
    ContentResolver contentResolver = getContentResolver();
    Cursor smsInboxCursor = contentResolver.query(Uri.parse("content://sms/inbox"), null, null, null, null);
    int indexBody = smsInboxCursor.getColumnIndex("body");
    int indexAddress = smsInboxCursor.getColumnIndex("address");
    if (indexBody < 0 || !smsInboxCursor.moveToFirst()) return;
    arrayAdapter.clear();
    do {
      String str = "SMS From: " + smsInboxCursor.getString(indexAddress) +
          "\n" + smsInboxCursor.getString(indexBody) + "\n";
      arrayAdapter.add(str);
    } while (smsInboxCursor.moveToNext());
  }

  public void updateList(final String smsMessage) {
    arrayAdapter.insert(smsMessage, 0);
    arrayAdapter.notifyDataSetChanged();
  }

  public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int pos, long id) {
    try {
      String[] smsMessages = smsMessagesList.get(pos).split("\n");
      String address = smsMessages[0];
      String smsMessage = "";
      for (int i = 1; i < smsMessages.length; ++i) {
        smsMessage += smsMessages[i];
      }

      String smsMessageStr = address + "\n";
      smsMessageStr += smsMessage;
      Toast.makeText(this, smsMessageStr, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
 
 • Like
Reactions: anthien

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
3,006
1,330
113
Mình muốn xuất dữ liệu của msg_from và msgBody ra ngoài MainActivity để sử lí dữ liệu trong server
If you could explain this sentence in English I probably could help you. I do understand Vietnamese, but this sentence is for me somehow too "voodoo".
 
 • Like
Reactions: anthien