[Giúp đỡ] Kết nối vào Mysql trong java

Nhoc con PTIT

Member
15/7/13
49
2
8
27
Em đang học phần kết nối mysql với java nhưng khi em chạy chương trình thì nó báo lỗi java.lang.ClassNotFoundException: com.mysql.jdbc.Driver. Ai giúp em với. Dưới đây là code của em
Code:
package javaapplication5;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.Date;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class ConnectToDatabase {

  private Connection connect = null;
  private Statement statement = null;
  private PreparedStatement preparedStatement = null;
  private ResultSet resultSet = null;

  String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/bookmanagement";
  String user = "root";
  String password = "admin";

  public void readDataBase() throws Exception {
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      connect = DriverManager.getConnection(url, user, password);
      statement = connect.createStatement();

      resultSet = statement.executeQuery("select * from employee");
      writeResultSet(resultSet);
    } catch (Exception e) {
      System.out.println(e.toString());
    }
  }

  private void writeResultSet(ResultSet resultSet) throws SQLException {
    while (resultSet.next()) {
      int id = resultSet.getInt("emp_id");
      String name = resultSet.getString("emp_name");
      String position = resultSet.getString("emp_position");
      System.out.println("ID: " + id);
      System.out.println("Name: " + name);
      System.out.println("Position: " + position);
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    try {
      ConnectToDatabase connectDb = new ConnectToDatabase();
      connectDb.readDataBase();
    } catch (Exception ex) {
      Logger.getLogger(ConnectToDatabase.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }

}