Giúp đỡ bt Client/Server này với mn

Trion Nguyen

New Member
29/5/15
9
0
0
32
11. Hãy viết chương trình ứng dụng Client/Server, sử dụng socket, theo yêu cầu sau:
Chương trình Client:
- Cho phép người dùng nhập vào một số nguyên.

- Gửi số nguyên vừa nhập đến Server.
- Nhận kết quả trả về từ Server và in ra màn hình.
- Kết thúc chương trình
Chương trình Server:
- Nhận kết nối từ Client.
- Nhận số nguyên được gửi đến từ chương trình Client.
- Kiểm tra số nguyên vừa nhận có phải là số nguyên tố hay không và gửi kết quả về
cho Client.
- Kết thúc chương trình.
Code:
package baitapnop.Bai11;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.Socket;
import java.net.UnknownHostException;

/**
 *
 * @author TRIONCK
 */
public class client {
  
   public static void main(String []args) throws IOException 
  { 
    // khoi tao 3 bien kieu String 
    String a,ketqua; 
    //tao socket de ket noi toi server 
    Socket ClientSocket = new Socket("Localhost", 4567); 
    //thong bao da ket noi thanh cong 
    System.out.println("Connected to server"); 
    //tao luong nhap du lieu tu ban phim 
    DataInputStream inFromUser = new DataInputStream(System.in); 
    //tao luong nhan du lieu tu server 
    DataInputStream inFromServer = new DataInputStream(ClientSocket.getInputStream()); 
    //tao luong gui du lieu len server 
    DataOutputStream outToServer = new DataOutputStream(ClientSocket.getOutputStream()); 
    // nhap lieu tu ban phim 
    try{ 
      System.out.println("nhap vao so a :"); 
      a=inFromUser.readLine(); 
      
      // gui len server 
       outToServer.writeBytes(a+'\n'); 
      
    }catch(UnknownHostException e) 
    { 
      System.err.println("Server Not Found"); 
      System.exit(1); 
    }catch(IOException e) 
    { 
      System.err.println("Cannot make a connection"); 
      System.exit(1); 
    } 
     
    //nhan ve tu server 
    ketqua=inFromServer.readLine(); 
    //in ra man hinh 
    System.out.println(" "+ketqua); 
    //dong luong gui du lieu len server 
    outToServer.close(); 
    //dong luong nhan du lieu tu server 
    inFromServer.close(); 
    //dong socket client 
    ClientSocket.close(); 
  } 
}
sever
Code:
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package baitapnop.Bai11;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import static java.lang.Math.sqrt;
import static java.lang.StrictMath.sqrt;

import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;/**
 *
 * @author TRIONCK
 */
public class server {
  public static void main(String []args) throws IOException 
  { 
    String so1,ketqua; 
     
    // tao server socket 
    ServerSocket server = new ServerSocket(4567); 
    System.out.println("Server is now already"); 
    //tao 1 socket do ket noi tu client toi server 
    Socket connectionSocket = server.accept(); 
    //tao luong nhan du lieu tu client 
    DataInputStream inFromClient = new DataInputStream(connectionSocket.getInputStream()); 
    // tao luong gui du lieu toi client 
    DataOutputStream outToClient = new DataOutputStream(connectionSocket.getOutputStream()); 
    // truyen du lieu tu client vao 2 bien so1 va so2 
    so1 = inFromClient.readLine(); 
    
    //ep so1 va so2 tu kieu String sang kieu Integer 
    int a = Integer.parseInt(so1); 
    
    if (a<2)
    {
      ketqua="khong phai so nt";
      outToClient.writeBytes(ketqua+'\n');
    }
    for(int i=2;i<=Math.sqrt(a);i++)
      if (a%i==0)
      {
        ketqua="so nt";
        outToClient.writeBytes(ketqua+'\n');
      }
        else
      {
        ketqua="khong phai so nt";
        outToClient.writeBytes(ketqua+'\n');
      }
    
    inFromClient.close(); 
    //dong luong gui du lieu ve client 
    outToClient.close(); 
    //dong server socket 
    server.close(); 
  } 

}
 

vutienanh

New Member
15/4/21
1
1
3
Hai duong
11. Hãy viết chương trình ứng dụng Client/Server, sử dụng socket, theo yêu cầu sau:
Chương trình Client:
- Cho phép người dùng nhập vào một số nguyên.

- Gửi số nguyên vừa nhập đến Server.
- Nhận kết quả trả về từ Server và in ra màn hình.
- Kết thúc chương trình
Chương trình Server:
- Nhận kết nối từ Client.
- Nhận số nguyên được gửi đến từ chương trình Client.
- Kiểm tra số nguyên vừa nhận có phải là số nguyên tố hay không và gửi kết quả về
cho Client.
- Kết thúc chương trình.
Code:
package baitapnop.Bai11;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.Socket;
import java.net.UnknownHostException;

/**
*
* @author TRIONCK
*/
public class client {
 
   public static void main(String []args) throws IOException
  {
    // khoi tao 3 bien kieu String
    String a,ketqua;
    //tao socket de ket noi toi server
    Socket ClientSocket = new Socket("Localhost", 4567);
    //thong bao da ket noi thanh cong
    System.out.println("Connected to server");
    //tao luong nhap du lieu tu ban phim
    DataInputStream inFromUser = new DataInputStream(System.in);
    //tao luong nhan du lieu tu server
    DataInputStream inFromServer = new DataInputStream(ClientSocket.getInputStream());
    //tao luong gui du lieu len server
    DataOutputStream outToServer = new DataOutputStream(ClientSocket.getOutputStream());
    // nhap lieu tu ban phim
    try{
      System.out.println("nhap vao so a :");
      a=inFromUser.readLine();
     
      // gui len server
       outToServer.writeBytes(a+'\n');
     
    }catch(UnknownHostException e)
    {
      System.err.println("Server Not Found");
      System.exit(1);
    }catch(IOException e)
    {
      System.err.println("Cannot make a connection");
      System.exit(1);
    }
    
    //nhan ve tu server
    ketqua=inFromServer.readLine();
    //in ra man hinh
    System.out.println(" "+ketqua);
    //dong luong gui du lieu len server
    outToServer.close();
    //dong luong nhan du lieu tu server
    inFromServer.close();
    //dong socket client
    ClientSocket.close();
  }
}
sever
Code:
/*
* To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
* To change this template file, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
*/
package baitapnop.Bai11;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import static java.lang.Math.sqrt;
import static java.lang.StrictMath.sqrt;

import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;/**
*
* @author TRIONCK
*/
public class server {
  public static void main(String []args) throws IOException
  {
    String so1,ketqua;
    
    // tao server socket
    ServerSocket server = new ServerSocket(4567);
    System.out.println("Server is now already");
    //tao 1 socket do ket noi tu client toi server
    Socket connectionSocket = server.accept();
    //tao luong nhan du lieu tu client
    DataInputStream inFromClient = new DataInputStream(connectionSocket.getInputStream());
    // tao luong gui du lieu toi client
    DataOutputStream outToClient = new DataOutputStream(connectionSocket.getOutputStream());
    // truyen du lieu tu client vao 2 bien so1 va so2
    so1 = inFromClient.readLine();
   
    //ep so1 va so2 tu kieu String sang kieu Integer
    int a = Integer.parseInt(so1);
   
    if (a<2)
    {
      ketqua="khong phai so nt";
      outToClient.writeBytes(ketqua+'\n');
    }
    for(int i=2;i<=Math.sqrt(a);i++)
      if (a%i==0)
      {
        ketqua="so nt";
        outToClient.writeBytes(ketqua+'\n');
      }
        else
      {
        ketqua="khong phai so nt";
        outToClient.writeBytes(ketqua+'\n');
      }
   
    inFromClient.close();
    //dong luong gui du lieu ve client
    outToClient.close();
    //dong server socket
    server.close();
  }

}
kiểm tra số nguyên tố sai rồi thì phải
for(int i = 2;i<=Math.sqrt(a);i++){
if(a%i== 0){
ketqua = " khong la so nguyen to ";
}
else{
ketqua=" day la so nguyen to";
}
}
 
 • Like
Reactions: Joe