Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Em Viết Code Quản Lý Sv Mà Không Biết Cái Đoạn Cuối Tại Sao Lại Sai, Ai Giúp Em Sửa Lỗi Đc Không Ạ ?

Discussion in 'Java Project' started by Xuân Quyền, 29/9/19.

 1. Xuân Quyền

  Xuân Quyền New Member

  import java.util.Scanner;
  public class DemoQuanLySV {
  public class Student {
  //Khai báo thuộc tính
  String name;
  int age;
  float cMark, javaMark;
  float TBMark;
  float avg()
  {
  return (this.cMark+this.javaMark)/2;
  }
  void input(){
  //Nhập các thuộc tính từ bàn phím
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  System.out.print("Nhap ten sinh vien:");
  this.name = scanner.nextLine();
  System.out.print("Nhap tuoi: ");
  this.age = scanner.nextInt();
  System.out.print("Nhap diem C/C++ : ");
  this.cMark = scanner.nextFloat();
  System.out.print("Nhap diem Java: ");
  this.javaMark = scanner.nextFloat();
  this.TBMark = this.avg();
  }
  void output() {
  //Xuất,in các thuộc tính ra màn hình.
  System.out.print("Ten sinh vien: "+this.name);
  System.out.print("Tuoi: "+this.age);
  System.out.print("Diem C/C++:"+this.cMark);
  System.out.print("Diem Java: "+this.javaMark);
  System.out.print("Diem TB: "+this.TBMark);
  }
  }
  public static void main(String[] args) {
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  int n,size = 100;
  Student[] SV = new Student[size];
  do {
  System.out.print("Nhap so sinh vien can quan ly: ");
  n = scanner.nextInt();
  } while (n<1 || n>size-1);
  for (int i=0;i<=n;i++) {
  Student sinhvien = new Student();
  sinhvien.input();
  SV.output();
  }
  }
  }
   
 2. Phạm Huy Thiên

  Phạm Huy Thiên New Member

  Code:
  /*
   * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
   * To change this template file, choose Tools | Templates
   * and open the template in the editor.
   */
   
  /**
   *
   * @author SystemError
   */
  import java.util.Scanner;
   
  public class test {
   
  	private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
   
  	public static void main(String[] args) {
   
  		int n, size = 100;
  		Student[] SV = new Student[size];
  		do {
  			System.out.print("Nhap so sinh vien can quan ly: ");
  			n = scanner.nextInt();
  		} while (n < 1 || n > size - 1);
   
  		for (int i = 0; i <= n; i++) {
  			SV[i] = new Student();
  			SV[i].input();
  			SV[i].output();
  		}
  	  
  		scanner.close();
  	}
   
  }
   
  class Student {
  //Khai báo thuộc tính
   
  	private Scanner scanner = new Scanner(System.in);
   
  	String name;
  	int age;
  	float cMark, javaMark;
  	float TBMark;
   
  	float avg() {
  		return (this.cMark + this.javaMark) / 2;
  	}
   
  	void input() {
  //Nhập các thuộc tính từ bàn phím
  		System.out.print("Nhap ten sinh vien:");
  		this.name = scanner.nextLine();
  		System.out.print("Nhap tuoi: ");
  		this.age = scanner.nextInt();
  		System.out.print("Nhap diem C/C++ : ");
  		this.cMark = scanner.nextFloat();
  		System.out.print("Nhap diem Java: ");
  		this.javaMark = scanner.nextFloat();
  		this.TBMark = this.avg();
  	}
   
  	void output() {
  //Xuất,in các thuộc tính ra màn hình.
  		System.out.print("Ten sinh vien: " + this.name);
  		System.out.print("Tuoi: " + this.age);
  		System.out.print("Diem C/C++:" + this.cMark);
  		System.out.print("Diem Java: " + this.javaMark);
  		System.out.print("Diem TB: " + this.TBMark);
  	}
  }
  
  code trên lỗi là vì khai báo 1 đằng dùng 1 nẻo thôi bạn copy code trên so sánh rồi tự đối chiếu là biết ^^
  mình cũng dang học jAVA rất mong được làm quen học hỏi ^^
   
  Last edited: 30/9/19
 3. nguyenha7

  nguyenha7 New Member

  Sai thì phải báo sai thế nào? lỗi khúc nào thì mọi người mới giúp nhanh được bạn.
   

Chia sẻ trang này

Loading...