Duyệt cây nhị phân theo thứ tự giữa không đệ qui. Phần tử được duyệt sẽ đổi màu và dừng lại khoảng

anhhai34kv

New Member
20/10/15
2
0
0
24
em có một bài cần hỏi các anh chị, vì em không giỏi về phần đồ họa, không biết in ra màn hình cây và chỗ đổi màu sau đó dùng lệnh delay dừng lại.
Viết chương trình tạo cây nhị phân có dạng:
A
/ \
C B
/ \ / \
G F E D
\ /
I H
sau đó duyệt cây theo thứ tự giữa bằng giải thuật không đệ qui có sử dụng STACK. Khi duyệt đến phần tử nào thì phần tử đó đổi màu kí tự dừng lại 1 khoảng thời gian.
Cảm ơn các anh chị và các bạn trước!