Class hỗ trợ chuyển đổi html entity and unicode converter

JackV

Administrator
Staff member
Class JEditorPane_HtmlEntity_Converter.java
PHP:
import javax.swing.JEditorPane;

/**
 *
 * @author Thanh Nhan <JackV at congdongjava.com>
 */
public class JEditorPane_HtmlEntity_Converter {
  public static String unicodeStringToHtmlEntityString(String unicodeString){
    JEditorPane editorPane = new JEditorPane();
    editorPane.setContentType("text/html");
    editorPane.setText(unicodeString);
    return editorPane.getText().substring(44, editorPane.getText().length()-19);
  }

  public static String htmlEntityStringToUnicodeString(String htmlEntityString){
    JEditorPane editorPane = new JEditorPane();
    editorPane.setContentType("text/html");
    editorPane.setText("<htm>" + htmlEntityString);
    editorPane.selectAll();
    return editorPane.getSelectedText().trim();
  }
}
Class được xây dựng hai phương thức:
 • String unicodeStringToHtmlEntityString(String unicodeString): Nhận vào một chuỗi unicode và chuyển thành chuỗi với định dạng html entity
 • String htmlEntityStringToUnicodeString(String htmlEntityString): Nhận vào một chuỗi html entity và chuyển sang unicode

  Chạy demo với class JEditorPane_HtmlEntity_Converter_Test.java đặt cùng vị trí
  PHP:
  /**
   *
   * @author Thanh Nhan <JackV at congdongjava.com>
   */
  public class JEditorPane_HtmlEntity_Converter_Test {
  
    public static void main(String arg[]) {
      String s = "Cộng Đồng Java Việt Nam";
      String he = JEditorPane_HtmlEntity_Converter.unicodeStringToHtmlEntityString(s);
      System.out.println(s + " TO HTML ENTITY STRING: " + he);
      String us = JEditorPane_HtmlEntity_Converter.htmlEntityStringToUnicodeString(s);
      System.out.println(he + " TO UNICODE STRING: " + us);
    }
  }

Ứng dụng
 • Chuyển đổi chuỗi ở định dạng html entity sang dạng unicode
 • Chuyển đổi chuỗi ở định dạng unicode sang dạng html entity