HỎI Cho mình hỏi sao xoá được dòng này trong vscode sau khi chay file java vậy mọi người