Cho em hỏi về ModelMap trong spring

QuangTrung93

Member
28/5/15
32
9
8
27
Mọi người cho em hỏi tại sao trong đoạn code này mặc định model là một BindingAwareModelMap object, thứ 2 tại sao model có entryset là LinkedHashMap chứ không phải là null như khi mình khai báo model = new BindingAwareModelMap().
Code:
@RequestMapping(value ="/hello", method = RequestMethod.GET)
//when web-app start,  model is BindingAwareModelMap, why?
    public String helloWorld(ModelMap model) {
  
        return "hello";
    }