Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Chỉnh sửa nội dung file.txt trong java

Discussion in 'Trao đổi về thuật toán' started by aovong, 11/5/17.

 1. aovong

  aovong New Member

  Mình có file text nội dung mẫu như này:
  Mã: 001
  Họ tên: Anh
  Địa chỉ: HCM
  Ngày sinh: 12/12/2000

  Mã: 002
  Họ tên: Ha
  Địa chỉ: HN
  Ngày sinh: 1/1/1999

  Bây giờ mún sửa thông tin 1 người trong file này, ví dụ:
  Mã: 001
  Họ tên: Anh
  Địa chỉ: Huế
  Ngày sinh: 1/1/2001

  Mã: 002
  Họ tên: Ha
  Địa chỉ: HN
  Ngày sinh: 1/1/1999

  Pro nào giúp mình với , cám ơn!!!
  Code:
  public class DocGhiFile {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
      System.out.println("---Danh sách nhân viên---");
      DocFile("nhanvien.txt");
  //   CapNhatFile("nhanvien.txt");
    }
  
    public static void DocFile(String f) throws IOException {
      FileInputStream fis = new FileInputStream(f);
      InputStreamReader reader = new InputStreamReader(fis, "UTF-8");
      BufferedReader br = new BufferedReader(reader);
      String s;
      do {
        s = null;
        s = br.readLine();
        if (s != null) {
          System.out.println(s);
        }
      } while (s != null);
      System.out.println();
      br.close();
    }
  
    public static void CapNhatFile(String f) throws IOException {
      String tenmoi = null;
      String diachimoi = null;
      String ngaysinhmoi = null;
      boolean checked = true;
  
      File file = new File(f);
      File tempFile = new File("tempfile.txt");
  
      FileInputStream fis = new FileInputStream(file);
      Scanner sc = new Scanner(fis);
  
      BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter(tempFile));
  
      System.out.print("Nhập mã nhân viên muốn sửa: ");
      Scanner s = new Scanner(System.in);
      String ma = s.nextLine();
  
      while (sc.hasNextLine()) {
  
        String line = sc.nextLine();
        String[] token = line.split("\r\n");
  
        if (token[0].equals(ma) && checked) {
          System.out.print("Tên mới: ");
          Scanner s1 = new Scanner(System.in);
          tenmoi = s1.nextLine();
          System.out.print("Địa chỉ mới: ");
          Scanner s2 = new Scanner(System.in);
          diachimoi = s2.nextLine();
          System.out.print("Ngày sinh mới: ");
          Scanner s3 = new Scanner(System.in);
          ngaysinhmoi = s3.nextLine();
          System.out.print(line);
          line = token[0] + "\r\n" + tenmoi + "\r\n" + diachimoi + "\r\n" + ngaysinhmoi;
          checked = false;
        }
  
        bw.write(line + System.getProperty("line.separator"));
      }
      sc.close();
      bw.close();
      file.delete();
      tempFile.renameTo(file);
    }
  
  }
  Kết quả DocFile();
  ---Danh sách nhân viên---
  Mã: 001
  Họ tên: Anh
  Địa chỉ: HCM
  Ngày sinh: 12/12/2000

  Mã: 002
  Họ tên: Ha
  Địa chỉ: HN
  Ngày sinh: 1/1/1999
   
  Last edited: 11/5/17
 2. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Bạn post code đọc dữ liệu vào > hiện thị nội dung đã đọc vào > lưu xuống lại để mọi người hỗ trợ bạn nhé.
   
 3. thehatredman

  thehatredman New Member

  Theo mình bạn nên xử lý như sau:
  Mã: 001
  Họ tên: Anh
  Địa chỉ: HCM
  Ngày sinh: 12/12/2000

  Mã: 002
  Họ tên: Ha
  Địa chỉ: HN
  Ngày sinh: 1/1/1999

  Đọc dữ liệu vào Map lấy key = Mã, Object
  Map<key, Object> ~ Map<Ma, Object>
  Object lưu: số dòng bắt đầu của 1 nhóm thông tin --> có thể tìm được các thông tin cần sửa. Sau khi sửa thì save lại.
  Object: index_row, code, name, address, born
   

  Attached Files:

 4. Tran van ha

  Tran van ha New Member

  Bài này cách đơn giản nhất đó là sử dụng biểu thức chính quy.
  Sử dụng biểu thức chính quy để đọc toàn bộ file và cho vào List<User>
  trong đó User là class có các trường ma, hoten, diachi, ngaysinh.

  Bước 1 lấy toàn bộ text của file như là một String, sau đó phân tích String này. Sử dụng vòng lặp để lặp lấy ra từng cụm mỗi cụm là cặp 4 giá trị.

  Regex:

  Code:
  String regex="Mã:(?<ma>.*?)\nHọ tên:(?<hoten>.*?)\nĐịa chỉ:(?<diachi>.*?)\nNgày sinh:(?<ngaysinh>.*?)\n";
  Bạn tham khảo thêm hướng dẫn tại đây:

  http://o7planning.org/vi/10175/huong-dan-su-dung-bieu-thuc-chinh-quy-trong-java#a14102
   
 5. nhokkokhoc

  nhokkokhoc New Member

  Chế nên đọc ra, rồi ghi đè lại, còn nếu dự liệu lớn hơn, tốt nhất lưu trên Db truy vấn cho dễ.
   

Chia sẻ trang này

Loading...