HƯỚNG DẪN Có ai giúp mình code đoạn javascript với