Câu lệnh SQL giửa 2 mốc thời gian

hongtamtk

Member
22/1/12
115
7
18
29
me.zing.vn
Hiện tại mình cũng tham khảo các vấn đề trên mạng nhưng mà chưa thành công, có bạn nào giúp không?
PHP:
("Select * From HOCSINH Where tg between 0000-00-00 and 2012-01-01");
Nhưng mà nó không ra.
 

mR.kAKa

Member
11/6/10
30
2
8
bạn convert chuỗi String kia về date đã rồi đưa vào so sánh
("Select * From HOCSINH Where tg between STR_TO_DATE('0000-00-00', '%Y-%m-%d') and STR_TO_DATE('2012-01-01 ', '%Y-%m-%d')");