HỎI Cách dùng Selenium WebDriver vượt Cloudflare 5s

Phạm Huy Thiên

New Member
6/7/19
3
0
1
21
Xin chào mọi người :-bd
Mình đang sử dụng Selenium 4.x.x, khi truy cập https://nowsecure.nl/ web bị reload và không thể vượt qua tường lửa.
Mình cấu hình Selenium như sau:
Java:
ChromeOptions chromeOptions = new ChromeOptions();

// disable infobars
chromeOptions.setExperimentalOption("useAutomationExtension", false);
chromeOptions.setExperimentalOption("excludeSwitches", Collections.singletonList("enable-automation"));
//
chromeOptions.addArguments("ignore-certificate-errors");
chromeOptions.addArguments("--no-sandbox");
chromeOptions.addArguments("--disable-blink-features=AutomationControlled");
chromeOptions.addArguments("--full-screen");

WebDriver webDriver = new ChromeDriver(chromeOptions);
webDriver.get("https://nowsecure.nl/");
//.... sleep(15s)
và nó vẫn bị lỗi như hình:
1624932017922.png
mọi người giúp đỡ mình với. cảm ơn mọi người rất nhiều!