Các Men Cho Mình Hỏi Có Bao Nhiêu Cách Cấu Hình hibernate và Ai có Full Thư Viện hibernate cho mình

khanhNguyen8890

New Member
27/4/15
5
0
1
30
chào các bạn
có bao nhiêu cách để cấu hình hibernate và ta thường dùng cách nào
ở ngoài khi đi làm ta dùng cách nào để có thể up lên sever cho mình biết để làm quen dần
mình chưa hiểu đoạn code này của hibernate các bạn nói cho mình biết nhiệm vụ của nó để làm gì vậy
PHP:
package util;

import org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration;
import org.hibernate.SessionFactory;

/**
*
* @author Joe
*/
public class HibernateUtil {

  private static final SessionFactory sessionFactory;

  static {
    try {

      sessionFactory = new AnnotationConfiguration().configure()
          .buildSessionFactory();
    } catch (Throwable ex) {

      System.err.println("Initial SessionFactory creation failed." + ex);
      throw new ExceptionInInitializerError(ex);
    }
  }

  public static SessionFactory getSessionFactory() {
    return sessionFactory;
  }
}
các bạn cho mình hỏi cấu hình ở file xml này có nghĩa là gì vậy mọi người
ai có những ví dụ cơ bản về hibernate không từ class xuống database và giao diện không mọi
cảm ơn các bạn đả đọc qua, và mong các bạn cho mình hiểu thêm
Thanks All
PHP:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN" "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd">
<hibernate-configuration>
 <session-factory>
  <property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property>
  <property name="hibernate.connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property>
<!--   <property name="hibernate.connection.url">https://mysql158732-env-6574708.jelastic.servint.net/webapp?zeroDateTimeBehavior=convertToNull</property> -->
<!--   <property name="hibernate.connection.username">root</property> -->
<!--   <property name="hibernate.connection.password">K0SmJwNfOh</property> -->
  <property name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://localhost:3306/banhang?zeroDateTimeBehavior=convertToNull</property>
  <property name="hibernate.connection.username">root</property>
  <property name="hibernate.connection.password">123456789</property>
  <property name="hibernate.show_sql">true</property>
  <property name="hibernate.c3p0.timeout">300</property>
  <property name="hibernate.format_sql">true</property>
  <property name="hibernate.current_session_context_class">thread</property>
  <property name="hibernate.hbm2ddl.auto">update</property>
  
  <mapping class="model.User"/>
  <mapping class="model.SanPham"/>
   <mapping class="model.SanPhamMua"/>
   <mapping class="model.HoaDon"/>
  
 </session-factory>
</hibernate-configuration>
cái dòng này có nghĩa là gì vậy mọi người
<mapping class="model.HoaDon"/>