Bootstrap trong jsp form

Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)

von8man

New Member
5/10/21
1
0
1
HN
Anh chị cho em hỏi là giờ em có code theo một video trên mạng về JSP Servlet CRUD thì phần form nó k hiện giống như giao diện của họ nhưng e k biết sai hay thiếu phần nào mong mọi người xem giùm e ạ.
image
image738×419 59.7 KB


image
image936×458 17 KB


Đây là code của em:
HTML:
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
  pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<html>
<head>
<title>User Management Application</title>
<link rel="stylesheet"
  href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css"
  integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T"
  crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" href="<%=request.getContextPath()%>/css/bootstrap.min.css">

<script src="<%=request.getContextPath()%>/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

  <header>
    <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark"
      style="backgroundcolor: tomato">
      <div>
        <a href="#" class="navbar-brand"> User
          Management App </a>
      </div>
      <ul class="navbar-nav">
        <li><a href="<%=request.getContextPath()%>/list"
          class="navlink">Users</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <br>
  <div class="container col-md-5">
    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <c:if test="${user != null}">
          <form action="update" method="post">
        </c:if>
        <c:if test="${user == null}">
          <form action="insert" method="post">
        </c:if>
        <caption>
          <h2>
            <c:if test="${user != null}">
             Edit User
             </c:if>
            <c:if test="${user == null}">
             Add New User
             </c:if>
          </h2>
        </caption>
        <c:if test="${user != null}">
          <input type="hidden" name="id"
            value="<c:out
value='${user.id}' />" />
        </c:if>
        <fieldset class="form-group">
          <label>User Name</label> <input type="text"
            value="<c:out
value='${user.name}' />" class="form-control"
            name="name" required="required">
        </fieldset>
        <fieldset class="form-group">
          <label>User Email</label> <input type="text"
            value="<c:out value='${user.email}' />" class="form-control"
            name="email">
        </fieldset>
        <fieldset class="form-group">
          <label>User Country</label> <input type="text"
            value="<c:out value='${user.country}' />" class="form-control"
            name="country">
        </fieldset></br>
        <button type="submit" class="btn btn-success">Save</button>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
 

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
3,091
1,345
113
If you learn a tutorial from the web then you should do all that what the tutorial provides. Try to follow step by step again: HERE and don't confuse the readers with incomplete codes. Thread closed.
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)