Ai giúp em giải bài toán này với ạ

luomxinhtrai1510

New Member
12/5/22
1
0
1
Huế
Tạo project có tên: Examp
Trong project tạo tập tin in.txt có nội dung: #sv1 name:Anh old:10 mark:8 #tc1 name:Anh old:10 salary:8 #sv2 name:Anh old:10 mark:8 #tc2 name:Anh old:10 salary:8 #sv3 name:Anh old:10 mark:8
a )
Tạo lớp Person trong package advance.dev.models có 2 thuộc tính: name old Tạo lớp Student kế thừa lớp Person có thuộc tính mark
Tạo lớp Teacher kế thừa lớp Person có thuộc tính salary
b)
Tạo interface IManager trong package advance.dev.dao có 2 phương thức public void add(Person p); public void print(); public void findExcelentStudent(); //Tìm sinh viên có mark cao nhất public void find ExcellentTeacher(); //Tìm giáo viên có salary cao nhất
c)
Tạo lớp Manager trong package advance.dev.dao implements interface IManager. Khai báo List<Person> personList = new ArrayList<Person>(); để lưu trữ thông tin Student và Teacher d)
Tạo lớp MainApp trong package advance.dev chứa hàm main để thực hiện chương trình - Đọc các đối tượng từ tập tin in.txt lưu vào Manager - In ra danh sách vừa đọc từ tập tin - findExcelentStudent(); //Tìm sinh viên có mark cao nhất - find ExcellentTeacher(); //Tìm giáo viên có salary cao nhất
 

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
3,067
1,341
113
You are in a wrong forum. This forum won't do exercises, nor write codes for anyone. We only help people to solve problems based on THEIR posting codes, or to amend THEIR codes.
 
Sửa lần cuối: