Đọc Dữ Liệu Từ Sql Sever Ra Jtable Trong Java

Blamm

New Member
3/4/18
1
0
1
24
Em chào m.n em mới học đến kết nối SQL sever nên em bị mắc đoạn này ạ mong m.n giúp.Em có 2 class student và class subject, bây giờ em cho mỗi class này với một arraylist lần lượt là arraylist<student> và arraylist<subject>.Đến đoạn này thì em bị mắc do khi gán thế rồi nên ghi lưu dữ liệu vào SQL sever thì k lưu vào một bảng trang SQL sever để sau đó em đọc ra một bảng ở ngoài java.Code là em thử lưu vào 2 bảng trong SQL sever nhưng khi đọc dữ liệu ra thì không đc ?
import basicc.Student;
import basicc.Subject;
import controller.ConnectDB;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
public final class TableForSigningUp extends JFrame {
private final JTable jtable = new JTable();
private final DefaultTableModel tableModel = new DefaultTableModel();
public final ArrayList<Subject> list;
public final ArrayList<Student> li;

public TableForSigningUp(){
list = new ConnectDB().getListSubject1();
li = new ConnectDB().getListStudent1();
tableModel.setColumnIdentifiers(new Object[]{
"Stt", "Mã sinh viên", "Họ tên", "Địa chỉ", "Số ĐT", "Mã môn học", "Tên môn"
});
jtable.setModel(tableModel);

showTablee1();

this.setSize(600, 600);
JScrollPane scroll = JTable.createScrollPaneForTable(jtable);
this.add(scroll);
this.setDefaultCloseOperation(DISPOSE_ON_CLOSE);
this.setVisible(true);
}
int i = 1;
public void showTablee1(){
for(Student sv : li){
for(Subject mh : list){
tableModel.addRow(new Object[]{
i++, sv.getCodeSt(), sv.getNameSt(), sv.getAddressSt(), sv.getPhoneSt(), mh.getCodeSubject(), mh.getNameSubject()
});

}
}
}

public static void main(String[] args) {
TableForSigningUp myJTable = new TableForSigningUp();
}
}