Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Đọc Dữ Liệu Từ Sql Sever Ra Jtable Trong Java

Discussion in 'MS SQL Server' started by Blamm, 3/4/18.

 1. Blamm

  Blamm New Member

  Em chào m.n em mới học đến kết nối SQL sever nên em bị mắc đoạn này ạ mong m.n giúp.Em có 2 class student và class subject, bây giờ em cho mỗi class này với một arraylist lần lượt là arraylist<student> và arraylist<subject>.Đến đoạn này thì em bị mắc do khi gán thế rồi nên ghi lưu dữ liệu vào SQL sever thì k lưu vào một bảng trang SQL sever để sau đó em đọc ra một bảng ở ngoài java.Code là em thử lưu vào 2 bảng trong SQL sever nhưng khi đọc dữ liệu ra thì không đc ?
  import basicc.Student;
  import basicc.Subject;
  import controller.ConnectDB;
  import java.util.ArrayList;
  import javax.swing.JFrame;
  import javax.swing.JScrollPane;
  import javax.swing.JTable;
  import javax.swing.table.DefaultTableModel;
  public final class TableForSigningUp extends JFrame {
  private final JTable jtable = new JTable();
  private final DefaultTableModel tableModel = new DefaultTableModel();
  public final ArrayList<Subject> list;
  public final ArrayList<Student> li;

  public TableForSigningUp(){
  list = new ConnectDB().getListSubject1();
  li = new ConnectDB().getListStudent1();
  tableModel.setColumnIdentifiers(new Object[]{
  "Stt", "Mã sinh viên", "Họ tên", "Địa chỉ", "Số ĐT", "Mã môn học", "Tên môn"
  });
  jtable.setModel(tableModel);

  showTablee1();

  this.setSize(600, 600);
  JScrollPane scroll = JTable.createScrollPaneForTable(jtable);
  this.add(scroll);
  this.setDefaultCloseOperation(DISPOSE_ON_CLOSE);
  this.setVisible(true);
  }
  int i = 1;
  public void showTablee1(){
  for(Student sv : li){
  for(Subject mh : list){
  tableModel.addRow(new Object[]{
  i++, sv.getCodeSt(), sv.getNameSt(), sv.getAddressSt(), sv.getPhoneSt(), mh.getCodeSubject(), mh.getNameSubject()
  });

  }
  }
  }

  public static void main(String[] args) {
  TableForSigningUp myJTable = new TableForSigningUp();
  }
  }
   
 2. JackV

  JackV Administrator Staff Member

Chia sẻ trang này

Loading...