Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Đổi chữ thường sang HOA bằng giao thức TCP

Discussion in 'Xây dựng ứng dụng server-client desktop' started by contraidep81, 13/11/11.

 1. contraidep81

  contraidep81 New Member

  Em có bài này bị lỗi chổ nào hok bít nửa các anh có thể xem giúp giùm em không?

  FIle Client


  Code:
  /**
   * @(#)CLIENT_TCP.java
   *
   *
   * @author 
   * @version 1.00 2011/11/13
   */
  import java.io.*;
  import java.net.*;
  
  public class CLIENT_TCP {
  
    public CLIENT_TCP() {
    }
    public static void main (String[] args) {
  	  try{
  	  	//Nhap dia chi server
  		System.out.print("Nhap dia chi server: ");
  		BufferedReader br = new BufferedReader (new InputStreamReader(System.in));
  		String dc=br.readLine();
  		//ket noi socket
  		Socket s= new Socket(dc,7070);
  		InputStream is=s.getInputStream();
  		OutputStream os=s.getOutputStream();
  		BufferedReader kb=new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
  		PrintWriter pw=new PrintWriter(os);
  		System.out.print("Nhap chuoi ");
  		String ch1=kb.readLine();
  		//String ch1="sap den ngay thi roi";
  		pw.write(ch1);
  		pw.write("\n");
  		pw.flush();
  		String ch2=kb.readLine();
  		System.out.println(ch2);
  		s.close();
  	  }
  	  catch(IOException e){
  	  	System.out.println("Loi "+e);
  	  }
    }
    
    
  }
  File Server

  Code:
  /**
   * @(#)SERVER_TCP.java
   *
   *
   * @author 
   * @version 1.00 2011/11/13
   */
  import java.io.*;
  import java.net.*;
  
  public class SERVER_TCP {
  
    public SERVER_TCP() {
    }
    public static void main (String[] args) {
    try{
    	//tao socket
    	int port=7070;
    	ServerSocket ss=new ServerSocket(7070);
    	System.out.println("Da tao xong server Socket");
    	Socket s = ss.accept();
    	System.out.println("Co mot client ket noi ");
    	//Tao luong nhan
    	InputStream is = s.getInputStream();
    	OutputStream os = s.getOutputStream();
    	BufferedReader br= new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
    	PrintWriter pw=new PrintWriter(os);
    	//nhan chuoi tu client
    	String nhan;
    	nhan=br.readLine();
    	//xu ly
    	String kq=nhan.toUpperCase();
    	//gui ket qua
    	pw.write(kq);pw.flush();
    	s.close();
    	
    }
    catch(IOException e){
    	System.out.println("Loi "+e);
    }
    }
    
    
  }
   
 2. nguyenan

  nguyenan New Member

  Ðề: Đổi chữ thường sang HOA bằng giao thức TCP

  PHP:
  /**
   * @(#)Client.java
   *
   * Client application
   *
   * @author 
   * @version 1.00 2012/1/15
   */
   
   
  import java.io.*;
   
  import java.net.*;

   
  public class 
  Client {
      
      public static 
  void main(String[] argsthrows  Exception
          
  {
              
  //b1: ket  noi den server
              
  Socket server=new Socket("127.0.0.1",8080);
              
  //b2 khai bao doi tuong
              
  BufferedReader in= new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
              
  BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader(server.getInputStream()));
              
  PrintWriter pw= new PrintWriter(server.getOutputStream());
              
  //b3 nhapchuoi
              
  String st;
              
  System.out.println ("nhap chuoi:");
              
  st=in.readLine();
              
  //b4 gui len server
              
  pw.write(st);
              
  pw.write("\n");
              
  pw.flush();
              
  // b 5 nahn ketqua trqa ve
              
  stbr.readLine();
              
  //b6  inra manhinh
              
  System.out.println ("chuyen chuoi thanh chu thuong:" +st);
              
  //b7 ket thuc
              
              
  pw.close();
              
              
  br.close();
              
  server.close();
          }
      }

  //
  /**
   * @(#)Server.java
   *
   * Server application
   *
   * @author 
   * @version 1.00 2012/1/15
   */
  import java.io.*;
  import java.net.*;
   
  public class 
  Server {
      
      public static 
  void main(String[] argsthrows IOException
          
  {
              
              
  // buoc1 ket noi
              
  ServerSocket server= new ServerSocket(8080);
              
  Socket client=server.accept();
              
  System.out.println ("ket  noi thanh cong:");
              
  // b2 khai bao  cac doi tuong
              
  BufferedReader br= new BufferedReader(new InputStreamReader(client.getInputStream()));
              
  PrintWriter pw= new PrintWriter(client.getOutputStream());
              
  // nhan chuoi tu client
              
  String stbr.readLine();
              
  // b4 xu ly
              
  String kqchuhoa(st);
              
  // tra ket ve cho client
          //    pw.write(String.valueOf(kq));
              
  pw.write(kq);
              
  pw.write("\n");
              
  pw.flush();
              
  //b6 ket thuc
              
  pw.close();
              
  br.close();
              
  server.close();
              
  client.close();
              
  System.out.println ("dong ket noi:");
              }
          public static 
  String  chuhoa(String st)
          {
              
  String str="";
              
  str=st.toUpperCase();
              return 
  str;
              
              
          }    
          }
  một số bài tập bạn tham khảo thêm mình củng mới tìm hiểu chúc bạn thành công
   

Chia sẻ trang này

Loading...