Đổi chữ thường sang HOA bằng giao thức TCP

contraidep81

New Member
18/8/10
12
0
1
Em có bài này bị lỗi chổ nào hok bít nửa các anh có thể xem giúp giùm em không?

FIle Client


Code:
/**
 * @(#)CLIENT_TCP.java
 *
 *
 * @author 
 * @version 1.00 2011/11/13
 */
import java.io.*;
import java.net.*;

public class CLIENT_TCP {

  public CLIENT_TCP() {
  }
  public static void main (String[] args) {
	  try{
	  	//Nhap dia chi server
		System.out.print("Nhap dia chi server: ");
		BufferedReader br = new BufferedReader (new InputStreamReader(System.in));
		String dc=br.readLine();
		//ket noi socket
		Socket s= new Socket(dc,7070);
		InputStream is=s.getInputStream();
		OutputStream os=s.getOutputStream();
		BufferedReader kb=new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
		PrintWriter pw=new PrintWriter(os);
		System.out.print("Nhap chuoi ");
		String ch1=kb.readLine();
		//String ch1="sap den ngay thi roi";
		pw.write(ch1);
		pw.write("\n");
		pw.flush();
		String ch2=kb.readLine();
		System.out.println(ch2);
		s.close();
	  }
	  catch(IOException e){
	  	System.out.println("Loi "+e);
	  }
  }
  
  
}
File Server

Code:
/**
 * @(#)SERVER_TCP.java
 *
 *
 * @author 
 * @version 1.00 2011/11/13
 */
import java.io.*;
import java.net.*;

public class SERVER_TCP {

  public SERVER_TCP() {
  }
  public static void main (String[] args) {
  try{
  	//tao socket
  	int port=7070;
  	ServerSocket ss=new ServerSocket(7070);
  	System.out.println("Da tao xong server Socket");
  	Socket s = ss.accept();
  	System.out.println("Co mot client ket noi ");
  	//Tao luong nhan
  	InputStream is = s.getInputStream();
  	OutputStream os = s.getOutputStream();
  	BufferedReader br= new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
  	PrintWriter pw=new PrintWriter(os);
  	//nhan chuoi tu client
  	String nhan;
  	nhan=br.readLine();
  	//xu ly
  	String kq=nhan.toUpperCase();
  	//gui ket qua
  	pw.write(kq);pw.flush();
  	s.close();
  	
  }
  catch(IOException e){
  	System.out.println("Loi "+e);
  }
  }
  
  
}
 

nguyenan

New Member
10/12/11
2
0
0
Ðề: Đổi chữ thường sang HOA bằng giao thức TCP

PHP:
/**
 * @(#)Client.java
 *
 * Client application
 *
 * @author 
 * @version 1.00 2012/1/15
 */
 
 import java.io.*;
 import java.net.*;

 
public class Client {
  
  public static void main(String[] args) throws Exception
  	{
  		//b1: ket noi den server
  		Socket server=new Socket("127.0.0.1",8080);
  		//b2 khai bao doi tuong
  		BufferedReader in= new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  		BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader(server.getInputStream()));
  		PrintWriter pw= new PrintWriter(server.getOutputStream());
  		//b3 nhapchuoi
  		String st;
  		System.out.println ("nhap chuoi:");
  		st=in.readLine();
  		//b4 gui len server
  		pw.write(st);
  		pw.write("\n");
  		pw.flush();
  		// b 5 nahn ketqua trqa ve
  		st= br.readLine();
  		//b6 inra manhinh
  		System.out.println ("chuyen chuoi thanh chu thuong:" +st);
  		//b7 ket thuc
  		
  		pw.close();
  		
  		br.close();
  		server.close();
  	}
	}

//
/**
 * @(#)Server.java
 *
 * Server application
 *
 * @author 
 * @version 1.00 2012/1/15
 */
import java.io.*;
import java.net.*;
 
public class Server {
  
  public static void main(String[] args) throws IOException
  	{
  		
  		// buoc1 ket noi
  		ServerSocket server= new ServerSocket(8080);
  		Socket client=server.accept();
  		System.out.println ("ket noi thanh cong:");
  		// b2 khai bao cac doi tuong
  		BufferedReader br= new BufferedReader(new InputStreamReader(client.getInputStream()));
  		PrintWriter pw= new PrintWriter(client.getOutputStream());
  		// nhan chuoi tu client
  		String st= br.readLine();
  		// b4 xu ly
  		String kq= chuhoa(st);
  		// tra ket ve cho client
  	//	pw.write(String.valueOf(kq));
  		pw.write(kq);
  		pw.write("\n");
  		pw.flush();
  		//b6 ket thuc
  		pw.close();
  		br.close();
  		server.close();
  		client.close();
  		System.out.println ("dong ket noi:");
  		}
		public static String chuhoa(String st)
		{
			String str="";
			str=st.toUpperCase();
			return str;
			
			
		}	
		}
một số bài tập bạn tham khảo thêm mình củng mới tìm hiểu chúc bạn thành công