Đọc,Ghi File khi nào chuyển luồng?

jb_hoangluan

Member
10/10/10
82
0
6
Các lệnh sau đây có nghĩa là gì vậy?
InputStreamReader
OutputStreamWriter
StreamTokenizer
StringTokenizer

DataInputStream
DataOutputStream