spring jdbc

 1. quydtkt

  [Java JBDC] Tạo Batch Update với JdbcTemplate

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng Spring JdbcTemplate để tạo batch insert, batch update và @Transactional Kỹ thuật được sử dụng: Spring Boot 2.1.2.RELEASE Spring JDBC 5.1.4.RELEASE Maven 3 Java 8 1. Batch Insert 1.1 Chạy một loạt câu SQLinsert cùng...
 2. quydtkt

  [Java JDBC] Xử lý ResultSet có kích thước lớn với JdbcTemplate

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách xử lý ResultSet có kích thước lớn với JdbcTemplate P.S Đã test với Java 8 và Spring JDBC 5.1.4.RELEASE 1. Lấy ra ResultSet có kích thước lớn 1.1 Đầu tiên là cách cơ bản findAll để lấy tất cả dữ liệu từ bảng...
 3. quydtkt

  [Java JDBC] Sử dụng JdbcTemplate để truy vấn database

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng Sping JdbcTemplate để truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Kỹ thuật sử dụng: Spring Boot 2.1.2.RELEASE Spring JDBC 5.1.4.RELEASE Maven 3 Java 8 Nói một cách ngắn gọn: jdbcTemplate.queryForObject để get 1 dòng hoặc 1...
 4. quydtkt

  [Java JDBC] Gọi Stored Procedure trong Spring Boot

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng SimpleJdbcCall để gọi stored procedure và stored function từ cơ sở dữ liệu Oracle trong Spring Boot. Kỹ thuật được sử dụng : Spring Boot 2.1.2.RELEASE Spring JDBC 5.1.4.RELEASE Oracle database 19c HikariCP 3.2.0 Maven...