select

  1. quydtkt

    [Java JDBC] Select list các dòng trong bảng với PreparedStatement

    Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng PreparedStatement để select ra nhiều dòng trong bảng RowSelect.java package com.mkyong.jdbc.preparestatement.row; import com.mkyong.jdbc.model.Employee; import java.math.BigDecimal; import java.sql.*; public class...
  2. quydtkt

    [Java JDBC] Sử dụng JDBC Statement để get ra list các dòng trong bảng

    Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng JDBC Statement để get ra list các dòng trong bảng RowSelect.java package com.mkyong.jdbc.statement.row; import com.mkyong.jdbc.model.Employee; import java.math.BigDecimal; import java.sql.*; public class RowSelect {...