parameter

  1. quydtkt

    [Hibernate] Cấu hình hiển thị hibernate sql parameter - Log4j

    Vấn đề Hibernate có tính năng ghi log cơ bản để hiển thị câu SQL được tạo ra với property show_sql trong file cấu hình Hibernate: INSERT INTO mkyong.stock_transaction (CHANGE, CLOSE, DATE, OPEN, STOCK_ID, VOLUME) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?) Tuy nhiên, nó không đủ để fix bug, giá trị của các...
  2. quydtkt

    [Hibernate] Cấu hình hiển thị hibernate sql parameter - P6Spy

    Câu hỏi đặt ra Có nhiều developer đặt ra câu hỏi về giá trị Hibernate SQL parameter. Làm thế nào để hiển thị giá trị của Hibernate SQL parameter được truyền vào database? Hibernate chỉ hiển thị giá trị tham số dưới dạng dấu hỏi (?). Với property show_sql, Hibernate sẽ hiển thị tất cả các câu SQL...