logging

  1. quydtkt

    [Hibernate] Cấu hình hiển thị hibernate sql parameter - Log4j

    Vấn đề Hibernate có tính năng ghi log cơ bản để hiển thị câu SQL được tạo ra với property show_sql trong file cấu hình Hibernate: INSERT INTO mkyong.stock_transaction (CHANGE, CLOSE, DATE, OPEN, STOCK_ID, VOLUME) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?) Tuy nhiên, nó không đủ để fix bug, giá trị của các...
  2. quydtkt

    [Hibernate] Cấu hình ghi log trong Hibernate bằng Logback

    Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tích hợp Logback logging framework với Hibernate. Công cụ và kỹ thuật được sử dụng: Hibernate 3.6.3.Final slf4j-api-1.6.1 logback-core-0.9.28 logback-classic-0.9.28 Eclipse 3.6 Maven 3.0.3 1. Lấy SLF4j + Logback Để sử dụng...