log4j

  1. quydtkt

    [Hibernate] Cấu hình hiển thị hibernate sql parameter - Log4j

    Vấn đề Hibernate có tính năng ghi log cơ bản để hiển thị câu SQL được tạo ra với property show_sql trong file cấu hình Hibernate: INSERT INTO mkyong.stock_transaction (CHANGE, CLOSE, DATE, OPEN, STOCK_ID, VOLUME) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?) Tuy nhiên, nó không đủ để fix bug, giá trị của các...