java

 1. quydtkt

  [Java JDBC] Sửa lỗi java.sql.SQLException: The server time zone value ‘xx time’ is unrecognized

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sửa lỗi java.sql.SQLException: The server time zone value ‘xx time’ is unrecognized Tạo kết nối đến MySQL server với driver mới nhất mysql-connector-java:8.0.16 và bị SQLException sau: Đã test với MySQL 5.7 Java 8 JDBC...
 2. quydtkt

  [Java JDBC] In ra tất cả các bảng có trong cơ sở dữ liệu

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách kết nối đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL và in ra tất cả các bảng có trong cơ sở dữ liệu mặc định postgres pom.xml <dependencies> <dependency> <groupId>org.postgresql</groupId>...
 3. quydtkt

  [Java JDBC] Sử dụng điều kiện IN với PreparedStatement

  Ví dụ sử dụng JDBC PreparedStatement để chạy lệnh SQL với điều kiện IN 1. PreparedStatement + Array Trong JDBC, có thể sử dụng createArrayOf để tạo 1 PreparedStatement IN query. @Override public List<Integer> getPostIdByTagId(List<Integer> tagIds) { List<Integer> result = new...
 4. quydtkt

  Cách sử dụng Java Scanner

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng Java Scanner Một vài ví dụ về Scanner để các bạn tham khảo. 1. Đọc input đầu vào 1.1 Đọc input từ console. JavaScanner1.java package com.mkyong.io; import java.util.Scanner; public class JavaScanner1 { public...
 5. quydtkt

  Đọc dữ liệu đầu vào từ System.console()

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách đọc dữ liệu đầu vào từ System.console() Trong Java, có thể sử dụng System.console() để đọc dữ liệu input từ console. JavaSample.java package com.mkyong.io; import java.io.Console; public class JavaSample { public static...
 6. quydtkt

  Hướng dẫn cách đọc dữ liệu từ console trong Java

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách đọc dữ liệu từ console trong Java Trong Java, có 3 cách để đọc dữ liệu từ console : System.console (JDK 1.6) Scanner (JDK 1.5) BufferedReader + InputStreamReader (Tiêu chuẩn) 1. System.console Kể từ JDK 1.6, các developer...
 7. quydtkt

  [Java I/O] Lấy thông tin input tiêu chuẩn trong Java

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách lấy thông tin input tiêu chuẩn trong Java Chú ý Hãy thêm khảo bài viết - 3 cách đọc dữ liệu từ console trong Java. Một ví dụ về cách đọc input đầu vào tiêu chuẩn trong Java package com.mkyong.pageview; import...
 8. quydtkt

  [Java I/O] Cách lấy thông tin thư mục đang làm việc (working directory) trong Java

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách lấy thông tin thư mục đang làm việc (working directory) trong Java Trong Java, có thể sử dụng System.getProperty("user.dir") để lấy thư mục đang làm việc. WorkingDirApp.java package com.mkyong; import java.nio.file.Paths...
 9. quydtkt

  [Java I/O] Kiểm tra thư mục có rỗng hay không

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách kiểm tra thư mục có rỗng (không chứa bất cứ file hay thư mục con nào) hay không Ví dụ này để kiểm tra thư mục rỗng. Code package com.mkyong.file; import java.io.File; public class CheckEmptyDirectoryExample { public...
 10. quydtkt

  [Java I/O] Duyệt và liệt kê cấu trúc thư mực

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách duyệt và liệt kê cấu trúc thư mực Trong ví dụ này, chương trình sẽ duyệt qua thư mục đã cho, sau đó in ra tất cả thư mục con, đường dẫn tuyệt đối và tên file Ví dụ package com.mkyong.io; import java.io.File; public class...
 11. quydtkt

  [Java I/O] Sao chép nội dung thư mực

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sao chép nội dung thư mực trong Java Ví dụ copy thư mục, tất cả thư mục con và file của nó đến thư mục mới. Ví dụ sao chép thư mục Copy thư mục “c:\\mkyong”, các thư mục con và file đến thư mục mới khác “c:\\mkyong-new“...
 12. quydtkt

  [Java I/O] Xóa thư mục trong Java

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách xóa thư mục trong Java Để xóa một thư mục, có thể sử dụng File.delete(), nhưng thư mục này phải rỗng để có thể xóa nó. Thường xuyên, phải xóa thư mục bằng cách đệ quy, có nghĩa là tất cả các thư mục con và file phải được xóa...
 13. quydtkt

  [Java I/O] Lấy đường dẫn của file tạm

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách lấy đường dẫn của file tạm trong Java Dưới đây là cách lấy đường dẫn file tạm trong Java. Ví dụ package com.mkyong.file; import java.io.File; import java.io.IOException; public class GetTempFilePathExample { public...
 14. quydtkt

  [Java I/O] Cách xóa file tạm

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách xóa file tạm trong Java File tạm được sử dụng để lưu trữ dữ liệu ít quan trọng và dữ liệu tạm, nó thường được xóa khi hệ thống bị dừng. Cách tốt nhất là sử dụng File.deleteOnExit() để tự làm việc này. Ví dụ, File temp =...
 15. quydtkt

  [Java I/O] Ghi dữ liệu vào file tạm

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách ghi dữ liệu vào file tạm trong Java Thực ra, không có sự khác nhau giữa file thông thường và file tạm, cái áp dụng để file văn bản thường, sẽ áp dụng cho file tạm. Ví dụ Trong ví dụ này, sẽ tạo một tên file tạm...
 16. quydtkt

  [Java I/O] Tạo file tạm

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tạo file tạm trong Java Code mẫu package com.mkyong.file; import java.io.File; import java.io.IOException; public class CreateTempFileExample { public static void main(String[] args) { try{...
 17. quydtkt

  [Java I/O] Tạo thư mực trong Java

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tạo thư mực trong Java Để tạo một thư mục trong Java, sử dụng đoạn code bên dưới: 1. Pakage Java IO chuẩn - java.io.File 1.1 Tạo một thư mục đơn. new File("C:\\Directory1").mkdir(); 1.2 Tạo một thư mục tên “Directory2" và...
 18. quydtkt

  [Java I/O] Giải nén object đã được serialize từ file GZIP

  Trong phần trước, các bạn đã biết cách nén một đối tượng đã được serialize vào file, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm cách để giải nén nó từ file Gzip. FileInputStream fin = new FileInputStream("c:\\address.gz"); GZIPInputStream gis = new GZIPInputStream(fin); ObjectInputStream ois = new...
 19. quydtkt

  [Java I/O] Nén object đã được serialize vào file

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách nén object đã được serialize vào file Trong phần trước, bạn đã biết cách làm thế nào để ghi hoặc serialize một đối tượng vào một file. Trong ví dụ này, có thể làm nhiều việc hơn với serialize object, có thể nén một đối tượng đã...
 20. quydtkt

  [Java I/O] Cách giải nén file GZIP trong Java

  Trong bài viết trước, ta đã biết cách để nén một file thành định dạng GZip. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm cách để giải nén file từ file GZip. Giải nén file Gzip Trong ví dụ này, giải nén file Gzip “/home/mkyong/file1.gz” trở về “/home/mkyong/file1.txt“. package com.mkyong.gzip; import...