i/o

 1. quydtkt

  [Java I/O] Cách lấy thông tin thư mục đang làm việc (working directory) trong Java

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách lấy thông tin thư mục đang làm việc (working directory) trong Java Trong Java, có thể sử dụng System.getProperty("user.dir") để lấy thư mục đang làm việc. WorkingDirApp.java package com.mkyong; import java.nio.file.Paths...
 2. quydtkt

  [Java I/O] Kiểm tra thư mục có rỗng hay không

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách kiểm tra thư mục có rỗng (không chứa bất cứ file hay thư mục con nào) hay không Ví dụ này để kiểm tra thư mục rỗng. Code package com.mkyong.file; import java.io.File; public class CheckEmptyDirectoryExample { public...
 3. quydtkt

  [Java I/O] Duyệt và liệt kê cấu trúc thư mực

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách duyệt và liệt kê cấu trúc thư mực Trong ví dụ này, chương trình sẽ duyệt qua thư mục đã cho, sau đó in ra tất cả thư mục con, đường dẫn tuyệt đối và tên file Ví dụ package com.mkyong.io; import java.io.File; public class...
 4. quydtkt

  [Java I/O] Sao chép nội dung thư mực

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sao chép nội dung thư mực trong Java Ví dụ copy thư mục, tất cả thư mục con và file của nó đến thư mục mới. Ví dụ sao chép thư mục Copy thư mục “c:\\mkyong”, các thư mục con và file đến thư mục mới khác “c:\\mkyong-new“...
 5. quydtkt

  [Java I/O] Xóa thư mục trong Java

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách xóa thư mục trong Java Để xóa một thư mục, có thể sử dụng File.delete(), nhưng thư mục này phải rỗng để có thể xóa nó. Thường xuyên, phải xóa thư mục bằng cách đệ quy, có nghĩa là tất cả các thư mục con và file phải được xóa...
 6. quydtkt

  [Java I/O] Lấy đường dẫn của file tạm

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách lấy đường dẫn của file tạm trong Java Dưới đây là cách lấy đường dẫn file tạm trong Java. Ví dụ package com.mkyong.file; import java.io.File; import java.io.IOException; public class GetTempFilePathExample { public...
 7. quydtkt

  [Java I/O] Cách xóa file tạm

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách xóa file tạm trong Java File tạm được sử dụng để lưu trữ dữ liệu ít quan trọng và dữ liệu tạm, nó thường được xóa khi hệ thống bị dừng. Cách tốt nhất là sử dụng File.deleteOnExit() để tự làm việc này. Ví dụ, File temp =...
 8. quydtkt

  [Java I/O] Ghi dữ liệu vào file tạm

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách ghi dữ liệu vào file tạm trong Java Thực ra, không có sự khác nhau giữa file thông thường và file tạm, cái áp dụng để file văn bản thường, sẽ áp dụng cho file tạm. Ví dụ Trong ví dụ này, sẽ tạo một tên file tạm...
 9. quydtkt

  [Java I/O] Tạo file tạm

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tạo file tạm trong Java Code mẫu package com.mkyong.file; import java.io.File; import java.io.IOException; public class CreateTempFileExample { public static void main(String[] args) { try{...
 10. quydtkt

  [Java I/O] Tạo thư mực trong Java

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tạo thư mực trong Java Để tạo một thư mục trong Java, sử dụng đoạn code bên dưới: 1. Pakage Java IO chuẩn - java.io.File 1.1 Tạo một thư mục đơn. new File("C:\\Directory1").mkdir(); 1.2 Tạo một thư mục tên “Directory2" và...
 11. quydtkt

  [Java I/O] Giải nén object đã được serialize từ file GZIP

  Trong phần trước, các bạn đã biết cách nén một đối tượng đã được serialize vào file, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm cách để giải nén nó từ file Gzip. FileInputStream fin = new FileInputStream("c:\\address.gz"); GZIPInputStream gis = new GZIPInputStream(fin); ObjectInputStream ois = new...
 12. quydtkt

  [Java I/O] Nén object đã được serialize vào file

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách nén object đã được serialize vào file Trong phần trước, bạn đã biết cách làm thế nào để ghi hoặc serialize một đối tượng vào một file. Trong ví dụ này, có thể làm nhiều việc hơn với serialize object, có thể nén một đối tượng đã...
 13. quydtkt

  [Java I/O] Cách giải nén file GZIP trong Java

  Trong bài viết trước, ta đã biết cách để nén một file thành định dạng GZip. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm cách để giải nén file từ file GZip. Giải nén file Gzip Trong ví dụ này, giải nén file Gzip “/home/mkyong/file1.gz” trở về “/home/mkyong/file1.txt“. package com.mkyong.gzip; import...
 14. quydtkt

  [Java I/O] Nén file thành file GZIP trong Java

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách nén file thành file GZIP trong Java Gzip là một công cụ phổ biến để nén file trong hệ thống *nix. Tuy nhiên, Gzip không phải công cụ ZIP, nó chỉ sử dụng để nén một file thành định dạng “.gz”, không nén nhiều file thành một file...
 15. quydtkt

  [Java I/O] Giải nén file Zip

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách giải nén file Zip trong java Trong bài trước, các bạn đã biết được cách để nén file thành định dạng file zip. Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm cách để giải nén nó. Đọc file ZIP với ZipInputStream Đưa file vào...
 16. quydtkt

  [Java I/O] Thay đổi thời điểm chỉnh sửa cuối cùng của file

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách thay đổi thời điểm chỉnh sửa cuối cùng của file Ví dụ này chỉ ra cách sử dụng của File.setLastModified() để thay đổi sử đổi thời điểm cuối cùng mà file được chỉnh sửa. Phương thức này chấp nhận ngày chỉnh sửa mới theo mili giây...
 17. quydtkt

  [Java I/O] Sao chép file trong Java

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sao chép file trong Java Java không kèm theo bất kỳ chức năng sao chép file nào, bạn phải tạo file bằng tay. Để sao chép file, chỉ cần chuyển đổi file thành bytes stream với FileInputStream và ghi nó vào file khác với...
 18. quydtkt

  [Java I/O] Nén file thành file Zip

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách nén file và thư mục thành file Zip trong Java Java đi kèm với thư viện java.util.zip để thực hiện nén dữ liệu ở định dạng Zip. Cách làm khá đơn giản. Đọc file với FileInputStream Thêm tên file vào ZipEntry và xuất ra với...
 19. quydtkt

  [Java I/O] Đọc thông tin đối tượng Java từ file

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách đọc thông tin đối tượng Java từ file Trong ví dụ trước, chúng ta đã biết cách làm thế nào để ghi một đối tượng vào file. Lần này, bạn sẽ biết thêm cách để đọc một đối tượng từ file hoặc làm thế nào để deserialize 1 file đã được...
 20. quydtkt

  [Java I/O] Lấy thông tin về dung lượng ổ đĩa

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách lấy thông tin về dung lượng ổ đĩa bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Java Trong các phiên bản Java ngày xưa, thiếu phương thức để xác định dung lượng đĩa trống trên một phân vùng. Nhưng nó thay đổi khi JDK 1.6 ra đời, một vài...