file kèm

  1. qkhanh8x

    Đồ án sửa code "phần mềm java chat mạng LAN"

    Tình hình là thế này: Giáo viên đưa cho em 1 bộ code bên dưới, giáo viên yêu cầu sinh viên tụi em phải sửa code java chat mạng LAN này, khi nào phần mềm chạy được thì nộp cho thầy. Thành công mới cho thi đậu môn này. Xìn các cao nhân cứu giúp em. Sửa thế nào cho nó chạy được bây giờ. Xin đội ơn...