delete

 1. quydtkt

  [Java JDBC] Xóa 1 dòng trong bảng với PreparedStatement

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng PreparedStatement để xóa 1 dòng trong bảng RowDelete.java package com.mkyong.jdbc.preparestatement.row; import java.sql.Connection; import java.sql.DriverManager; import java.sql.PreparedStatement; import...
 2. quydtkt

  [Java JDBC] Xóa 1 dòng trong bảng với JDBC Statement

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách xóa 1 dòng trong bảng với JDBC Statement Ví dụ JDBC Statement để xóa một dòng. RowDelete.java package com.mkyong.jdbc.statement.row; import java.sql.Connection; import java.sql.DriverManager; import java.sql.SQLException...
 3. quydtkt

  [Java I/O] Cách xóa file tạm

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách xóa file tạm trong Java File tạm được sử dụng để lưu trữ dữ liệu ít quan trọng và dữ liệu tạm, nó thường được xóa khi hệ thống bị dừng. Cách tốt nhất là sử dụng File.deleteOnExit() để tự làm việc này. Ví dụ, File temp =...