biến tham trị

  1. L

    Em đang gặp vấn đề về biến tham trị ở phương thức hàm ạ!!

    Em đang có bài tập quản lý sinh viên. Em đã thực hiện xong các chức năng cơ bản như nhập, hiển thị, sắp xếp, tìm kiếm, xoá, chèn, thống kê. Nhưng vấn đề ở đây là em làm các chức năng đó ở 1 lớp khác với các phương thức hàm. Sau khi xong thì em gọi qua lớp Main để sử dụng. Nhưng khi gọi đến hàm...