Kết quả tìm kiếm

  1. nickqueen

    Menu, biến, hàm, TCP/IP

    BT quản lí tiệm nét: phần client desktop Mình lập trình desktop. CÓ 1 số yêu cầu như saU cho cái menu: 1 main menu( cho có vậy thôi) gọi Menu(GUI) có cái menu cho tích chọn. Nhưng trước tiên thì hiện cái LOG ON. CÓ: Username+pass. Yêu cầu ( của mình): lưu user+pass...
  2. nickqueen

    multi thread, client server, jframe

    Mình làm 1 trình server ( bai tập nhỏ): có giao diện là 2 button : start /stop server sẳn sinh thread hổ trợ client lập trình TCP/UDP khúc mắt: Quên: có khai báo ServerSocket, Socket contructor của TCPServer(Socket cs) khi tạo server có void run() Khó khăn là ko biết chèn code tạo multithread...