Recent content by nhphuocit

 1. nhphuocit

  download và lưu tập tin từ webcrawler??

  Cái này mình có làm rồi nek, lấy tin lưu vào CSDL luôn. Download các hình ảnh tập tin đính kèm(nếu có) của website. Nếu bạn cần liên hệ với mình nhé https://www.facebook.com/it.nhphuoc Skype: nhphuocit
 2. nhphuocit

  CHIA NHỎ ĐƠN VỊ TÍNH

  Hiện tại em có 1 bảng nguyên liệu và bảng đơn vị tính, bảng đơn vị tính. Bảng đơn vị tính sẽ có đơn vị cha và đơn vị con, đơn vị con. Ví dụ kg sẽ có đơn vị con là gam(như trong hình). Nếu khi số lượng của nguyên liệu là số lẽ 9,9kg sẽ lấy ra là 9kg 900g. các bạn có thể hướng dẫn cách thực hiện...
 3. nhphuocit

  Hiển thị dữ liệu lên jcombobox

  Oh, Thành công rồi bạn SITUVN
 4. nhphuocit

  Hiển thị dữ liệu lên jcombobox

  Em đã load được dữ liệu lêm jcombobox. Nhưng khi chọn thuộc tính editable để cho người dùng nhập dữ liệu vào nhưng nó lại thế này ạ Khi xổ xuống thì dữ liệu vẫn ok Nếu chọn không tick chọn editable thì bình thường Code xử lý của em ạ class ItemRendererTable extends BasicComboBoxRenderer {...
 5. nhphuocit

  Tạo Bảng Jtable

  Của bạn đây, không biết đúng ý bạn không?
 6. nhphuocit

  [Help] Xin giúp đỡ về xử lý sự kiện 2 combobox

  Mình có thể sửa ntn: // lấy dữ liệu cho combobox khối public void getDataCmbKhoi(){ conn = connect.getConnect(); Vector<String> vmaKhoi = new Vector<String>(); Vector<String> vtenKhoi = new Vector<String>(); try { st = conn.createStatement()...
 7. nhphuocit

  Tư vấn giúp em viết app chạy chữ bằng java.

  Chạy ngang được không? mình có này package javaapplication6; import java.awt.Dimension; import java.awt.Insets; import javax.swing.JFrame; import javax.swing.JLabel; import javax.swing.JPanel; /** * * @author nhphuoc */ public class JavaApplication6 { /** * @param args the command...
 8. nhphuocit

  Vấn đề sử dụng đơn vị tính

  Trong CSDL của em có 1 bảng đơn vị tính lưu mã đơn vị tính và tên đơn vị tính. Giả sử bây giờ khi em nhập hàng vào kho tính đơn vị là kg nhưng khi chế biến món ăn hoặc sử dụng sẽ tính đơn vị là g , vậy làm sao trừ đi cho đúng. Khi hiển thị trong danh sách hàng nếu nó nhỏ hơn 1kg thì sẽ đổi đơn...
 9. nhphuocit

  [Help] Xin giúp đỡ về xử lý sự kiện 2 combobox

  Gợi ý nhá: viết hàm load dữ liệu lên combobox Khối lớp thực hiện load dữ liệu lên comboxbox lớp học Viết hàm load dữ liệu lên comboxbox Lớp học với biến truyền vào là mã khối lớp hoặc tên khối lớp tùy vào điều kiện câu truy cấn của bạn trong sự kiện PropertyChange gọi hàm load dữ liệu combobox...
 10. nhphuocit

  Hướng dẫn về trừ ngày tháng trong java cho người mới học

  So sánh ngày Cách 1: private boolean kiemtrangay(int ngay1, int thang1, int nam1, int ngay2,int thang2,int nam2) { if ((nam1+1900) * 12 * 31 + (thang1+1) * 31 + ngay1 > (nam2+1900) * 12 * 31 +( thang2+1) * 31 + ngay2) { return false; }...
 11. nhphuocit

  Giúp Tạo Bảng Đặt Phòng

  Sorry nhé. Quên mất : https://docs.google.com/a/stu.vttu.edu.vn/file/d/0B2ii0VKM5A0iV3JPNkVNbEZORXM/edit
 12. nhphuocit

  Giúp Tạo Bảng Đặt Phòng

  Ở đây mình giới thiệu cái project quản lý khách sạn viết bằng java - theo mô hình RMI, bạn có thể tham khảo, có link down code luôn nhé.
 13. nhphuocit

  Giúp Tạo Bảng Đặt Phòng

  Hoàn toàn tạo được bạn ạ, mình đang thực hiện phần mềm quản lý nhà hàng bằng java. Các bàn đều được tự động khi có bàn mới được thêm mới từ CSDL. Không biết có giúp bạn được không conn = ConnectDB.conn(); layout_table.removeAll(); enableButton(false); JPanel panel = new...
 14. nhphuocit

  Làm thế nào để load data từ MySql vào JTable

  Add rs2xml.jar vào thư viện project và làm như sau private TableModel getCustomer(Connection conn) { TableModel tb = null; ResultSet rs; try { CallableStatement calState = conn.prepareCall("select * from tblcustomer"); rs = calState.executeQuery()...
 15. nhphuocit

  Lỗi khi truyền paramater csdl

  Đã test rồi luôn bạn ạ, không được luôn ak