Recent content by Ken Zaki

  1. K

    bạn ơi, mình hỏi xíu nhé ! Giả sử mình có một project abc trong project có 3 file a.java...

    bạn ơi, mình hỏi xíu nhé ! Giả sử mình có một project abc trong project có 3 file a.java, b.java và c.java vậy giờ mình muốn nhấn vào button Xem tiếp trong a.java để mở file b.java thì mình phải làm thể nào a,b,c.java đều là các JFrame. Cảm ơn bạn trước nhé !