Java DB - derby

Đây là CSDL mở dành cho java, rất phù hợp dùng để nhúm vào các ứng dụng desktop của java